Na ustanovujúcom Zhromaždení delegátov Žilinskej regionálnej komory SOPK dňa 5. apríla 2022 sa uskutočnili voľby do Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK
pre 7. volebné obdobie.

Novozvolené predstavenstvo regionálnej komory na 7. volebné obdobie 2022 – 2027:

Predseda predstavenstva:
VITEK Pavol, Ing.                                      konateľ a riaditeľ, Pressta-Eisele ČS s.r.o., Krasňany

Podpredsedovia predstavenstva:
JANCKULÍKOVÁ Jozefína, Ing.                personálna manažérka, AVEX electronics, s.r.o., Oravská Lesná
RAFFAJ Ivan, Ing.                                     konateľ, SZT – Stroje, s.r.o., Turany

Ďalší členovia predstavenstva:
CZURILLA Miloslav                                  konateľ, CRT ELECTRONIC s.r.o., Oravská Lesná
FIAČANOVÁ Mária, Mgr.                         ekonomická riaditeľka, MVE Váh, s.r.o., Liptovský Mikuláš
HUBA Stanislav, Ing.                                ekonomicko-personálny riaditeľ, OFZ, a.s., Oravský Podzámok
KRÁLIK Ľubomír, Ing.                              riaditeľ, Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
MAJERSKÝ Ján, Ing., PhD.                     konateľ a generálny riaditeľ, PROMA, s.r.o., Žilina
MAŤAŤA Jozef, Ing.                                 predseda predstavenstva, D O L K A M Šuja a.s., Rajec
MIČKO Peter, PhDr.                                 marketingový manažér, KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky
MIŠURA Ján, Ing.                                    konzultant, topNDT, s.r.o., Žilina
RAČKO Ján, Ing.                                     generálny riaditeľ, NEOGRAFIA, a.s., Martin – Priekopa
SLOVÍKOVÁ Daša, Mgr., PhD., MBA      manažérka oddelenia zamestnaneckých vzťahov, Kia Slovakia s. r. o, Teplička nad Váhom
TOMANÍČKOVÁ Jana, JUDr.                  riaditeľka, Obchodná akadémia, Žilina
ZANOVIT Jozef, PaedDr.                        riaditeľ, Spojená škola, Martin

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4):
ČULÁK Branislav, Ing.                             riaditeľ, Žilinská regionálna komora SOPK

Zhromaždenie delegátov otvoril a viedol podpredseda Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK Pavel Balcárek. Spolu s riaditeľom regionálnej komory Branislavom Čulákom zhodnotili aktivity, ktoré sa realizovali v roku 2021. Delegáti schválili výročnú správu a plnenie rozpočtu za rok 2021, návrh plánu aktivít a návrh rozpočtu na rok 2022 a tiež Návrh programu činnosti Žilinskej RK SOPK pre 7. volebné obdobie.

Novozvolený predseda predstavenstva Pavol Vitek sa poďakoval prítomným za vyslovenie dôvery a zvolenie do funkcie. Vyslovil ocenenie všetkým predchádzajúcim predsedom, ktorí pôsobili v Žilinskej regionálnej komore SOPK, a taktiež bývalému predstavenstvu za jeho prácu a stav, v akom odovzdávajú regionálnu komoru. Vyjadril želanie naďalej s nimi úzko spolupracovať a využiť ich doterajšie skúsenosti. Informoval tiež o svojich víziách do budúcnosti. Rád by rozšíril členskú základňu o nových členov, posilnil hlas členov Komory, hlas zamestnávateľov, ktorý by mal byť viac akceptovaný. Vníma otázku generačnej výmeny vo vedení firiem, čo nie je jednoduchý proces. Naďalej bude pokračovať v činnosti, ktorej sa Žilinská regionálna komora SOPK v minulosti venovala, ako napr. otázke infraštruktúry. Poznamenal, že novozvolené predstavenstvo tvorí 60 % nových členov a zvýšilo sa aj zastúpenie žien.

Prítomní delegáti diskutovali okrem iného aj o energetickej politike SR v roku 2022 a v budúcnosti. Nesúhlasia s odstrihnutím sa SR od ruských energetických zdrojov, pretože zastavenie dovozu ruského plynu a ropy, by malo ničivé dôsledky na slovenskú ekonomiku. Zhromaždenie delegátov Žilinskej regionálnej komory SOPK sa uznieslo, že podporuje postup a vyjadrenia vedenia SOPK vo veci energetickej politiky SR.

Ako hostia prijali pozvanie a vystúpili aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Primátor mesta Žilina si plne uvedomuje problémy, ktoré trápia podnikateľskú sféru. Uistil podnikateľov, že aj v tejto neľahkej dobe, ktorú prežívajú, je tu mesto pre nich a je otvorené spolupráci. Pre Žilinský samosprávny kraj je dôležitá podpora odborného vzdelávania. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja si váži spoluprácu so Žilinskou regionálnou komorou SOPK, ktorá má zastúpenie v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji, kde sa aktívne zúčastňuje a zapája do pripomienkovania. V druhej časti rokovania vystúpil aj predseda SOPK Peter Mihók, ktorý sa poďakoval predstaviteľom Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina za dobrú spoluprácu so Žilinskou regionálnou komorou SOPK.

foto          foto