Dohoda o spolupráci
medzi
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, reprezentovanou p. Petrom Mihókom, predsedom
a
obchodnou a priemyselnou komorou …
reprezentovanou …

Preambula:
Uvedené obchodné komory majú záujem o nadviazanie bližšej spolupráce s cieľom prispieť k posilneniu hospodárskych, technologických a kultúrnych vzťahov medzi oboma krajinami a špeciálne ich obchodnými komorami s cieľom podpory rozvoja nových foriem regionálnej ekonomickej spolupráce.

Uvedené obchodné komory sa dohodli na:

  1. Komory budú napomáhať asociáciám, firmám a organizáciám v rámci ich teritória pôsobnosti pri nadväzovaní obchodných vzťahov, osobitne pri vyhľadávaní partnerov pre obchodnú, výrobnú a technologickú spoluprácu a s ohľadom na tento účel organizovať účasti na výstavách, stretnutiach a konferenciách a výmenu delegácií.
  2. Budú si vymieňať a oboznamovať sa navzájom s legislatívou a platnými právnymi predpismi príslušnými pre oblasť zahranično-obchodných vzťahov vo svojich krajinách. V tejto súvislosti si zabezpečia navzájom výmenu publikácií a obchodno – ekonomických informácií.
  3. Budú uverejňovať vo vlastných publikáciách informácie o vzájomnej medzinárodnej ponuke a dopyte tovarov, služieb, technickej spolupráce a podnikateľských príležitostiach.
  4. Budú sledovať možnosti rozvoja spolupráce a výmeny poznatkov v oblasti výchovy, rozvoja vybavenosti, spracovania údajov, databánk a techniky.
  5. V prípade potreby uvedené komory môžu zvážiť dočasnú krátko alebo strednodobú výmenu zamestnancov, spolupracovníkov, technikov a expertov.
  6. Sledujú a navrhujú svojim vládam primerané nástroje na podporu exportu, ktorých základom je spoločný záujem oboch inštitúcií.

Úpravy:
Táto Dohoda môže byť upravená po predchádzajúcej dohode medzi obidvoma stranami. Úprava sa potvrdí výmenou korešpondencie medzi obidvoma stranami.

Dátum vstupu do platnosti:
Táto dohoda vstupuje do platnosti dňom podpisu. Je obnovovaná každý rok tichým schválením. Môže byť ukončená každou stranou oznámením 6 mesiacov pred ukončením prebiehajúceho kalendárneho roka.