Výška členského príspevku na základe uznesenia Zhromoaždenia delegátov SOPK zo dňa 21.4.2015 (platné od 1.1.2016):

Úhrn zdaniteľných príjmov – výnosy/príjmy Výška členského príspevku Kreditný rámec –
od do možnosť čerpania zliav
školy a školské zariadenia v sieti Ministerstva školstva SR 200,00€ 400,00
neziskové a príspevkové organizácie 300,00€ 600,00
platforma mladý podnikateľ* do 331 939,00€ 50,00€ neobmedzený kreditný rámec
do 331 939,00€ 400,00€ 800,00
331 939,00€ 1 327 756,00€ 500,00€ 1 000,00
1 327 756,00€ 3 319 391,00€ 1 000,00€ 2 000,00
3 319 391,00€ 6 638 783,00€ 1 500,00€ 3 000,00
6 638 783,00€ 9 958 175,00€ 2 000,00€ 4 000,00
9 958 175,00€ 13 277 567,00€ 3 000,00€ 6 000,00
13 277 567,00€ 16 596 959,00€ 4 000,00€ 8 000,00
16 596 959,00€ 23 235 743,00€ 5 300,00€ 10 600,00
23 235 743,00€ 33 193 918,00€ 7 300,00€ 14 600,00
33 193 918,00€ a viac 8 600,00€ 17 200,00

*Platforma mladý podnikateľ – podmienky:

  • osoba – podnikateľ menej ako 30 rokov veku,
  • podnikateľská činnosť subjektu netrvá dlhšie ako 4 roky,
  • ročný obrat podnikateľského subjektu nepresiahol 331 939,19€

Kreditný rámec pre členov SOPK

Dňa 26. septembra 2001 v Košickej Belej rokovalo predstavenstvo SOPK a schválilo návrh rozsahu zliav z poskytovaných služieb členom SOPK – tzv. kreditný rámec s účinnosťou od 1. 1. 2002. Cieľom návrhu je eliminácia špekulatívneho členstva v komore v súvislosti s platením členských príspevkov a rozsahom poskytovaných zliav za služby členom komory.

Návrh na zavedenie kreditného rámca je spracovaný na základe analýzy predchádzajúceho roka a I. polroka 2001. Rozbor ukázal, že návrh na výšku kreditného rámca sa nedotkne rozhodujúcej väčšiny členskej základne. Súčasne vytvorí podmienky na zabránenie neprimeraného čerpania zliav jednotlivým podnikateľským subjektom vo väzbe na zaplatenú výšku členského príspevku a na nepravdivé uvádzanie výšky obratu pri platení členského príspevku. Na základe vykonanej analýzy bola výška kreditného rámca stanovená ako 2-násobok zaplateného členského príspevku.

Suma, ktorá bude odpočítavaná z kreditného rámca, je rozdiel medzi sumou, ktorú zaplatí nečlen komory a sumou so zľavou, ktorú zaplatí člen komory za poskytnuté služby. Príklad:

  • organizácia PX zaplatí 500,00€ členský príspevok – získava kreditný rámec 1 000,00
  • organizácia PX požiada o vydanie ATA karnetu v pásme E, ktorého cena pre nečlena je 425,00€
  • organizácia PX má z titulu členstva v komore nárok na zľavu 50 % – cena za ATA karnet je 212,50€ – čerpaný kredit bude 212,50
  • zostatok kreditného rámca po poskytnutí služby bude 787,50

Ak organizácia prekročí svoj kreditný rámec, zaniká jej nárok na čerpanie zliav na služby v SOPK. Výška kreditného rámca bude vypočítavaná každý rok, vždy po uhradení faktúry za členský príspevok v aktuálnom roku. Zavedením kreditného rámca má každý člen komory možnosť získať až 2-násobok zaplateného členského príspevku na zľavách za služby v SOPK.