Predseda výboru: Ing. Adrián Ďurček
Súkromná spojená škola Cambridge International School
č.tel.: 0908770550
e-mail: adrian.durcek@cambridgeschool.eu

Tajomník výboru: Ing. Viliam Gonda
č.tel.: 02/62410147
e-mail: viliam.gonda@sopk.sk

Členovia výboru:

 • Ing. Ladislav Kováč, ŠIOV,
 • Ing. Peter Smolár, Spojená škola, Nižná,
 • Ing. Juraj Majtán, riaditeľ RKBA,
 • Ing. Marína Spírová, riaditeľka RKBB,
 • Monika Kočiová, M.A., poverená riadením RKKE,
 • Ing. Miroslav Masarik, riaditeľ RKNR.
 • Ing. Helena Virčíková, riaditeľka RKPO,
 • Ing. Ján Václav, riaditeľ RKTN,
 • Ing. Eva Tománková, riaditeľka RKTT,
 • Ing. Branislav Čulák, riaditeľ RKZA,

Základné úlohy: výboru boli koncipované nasledovne:

 • spolupracovať s Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so samosprávnymi krajmi pri skvalitňovaní prípravy odborného vzdelávania v stredných odborných školách,
 • podieľať sa na príprave potrieb trhu práce,
 • podieľať sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
 • zúčastňovať sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
 • zaoberať sa otázkami celoživotného vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania pre potreby praxe.