Predseda výboru: Ing. Vladimír Slezák
Siemens, s.r.o., Bratislava
č.tel.: +421 2 59682002
e-mail:vladimir.slezak@siemens.com

Tajomník výboru: Ing. Jozef Rajtar
č.tel.: +421 2 54433272
e-mail: juraj.rajtar@sopk.sk

Členovia výboru:

 • Ing. Peter Klamo, VÚZ Priemyselný inštitút, Bratislava, Sekcia výskumu a vývoja,
 • Ing. Martin Dováľ, Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec, Sekcia nerudných surovín,
 • Ing. Ján Kukučka, ALTIA s.r.o., Levice,
 • Stanislav Šuška, riaditeľ DAS, s.r.o., Makov, člen VV Sekcie textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
 • Ing. Jozef Guspan, ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s., Košice, Sekcia výrobných strojov a náradia
 • Ing. Dušan Janíček, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď, Agro-potravinárska sekcia
 • Ing. Jaroslav Holeček, Združenie automobilového priemyslu SR
 • Ing. Patrick Schwab, Neografia, a.s., Martin
 • Ing. Ján Majerský, Proma, s.r.o., Žilina

Základné úlohy: Výboru SOPK pre priemyselnú politiku ako odborného poradného orgánu pre oblasť priemyslu sú v zmysle platného štatútu nasledovné:

 • koordinovať vzťahy zainteresovaných subjektov, členov SOPK, v oblasti priemyslu,
 • zaoberať sa problematikou rozvoja priemyselných odvetví so zreteľom na ich vzájomné vzťahy a súvislosti,
 • posudzovať vplyv legislatívnych opatrení na rozvoj priemyslu,
 • podávať námety na rozvoj priemyselných odvetví z prierezového hľadiska, s cieľom cieľavedome zvyšovať ich úroveň,
 • na základe vlastných poznatkov iniciatívne predkladať odporúčania na úpravy právnych predpisov.