Volebný poriadok Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Čl. 1

Volebný poriadok Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len „komora“) upravuje spôsob volieb do zhromaždenia delegátov komory, ako aj spôsob volieb ďalších orgánov komory.

 

Čl. 2

 

 1. Voľby do zhromaždenia delegátov riadi predstavenstvo komory v súlade so stanovami.
 2. Organizačno-technickú prípravu volieb zhromaždenia delegátov zabezpečuje úrad komory v spolupráci s komorovými regiónmi.
 3. Komorovým regiónom sa v zmysle ustanovení § 2, ods. 3 zákona o obchodných a priemyselných komorách v platnom znení a čl. 2, ods. 2, písm. n) stanov komory rozumie regionálna komora alebo kancelária zriadená v príslušnej územnej časti Slovenskej republiky.

 

Čl. 3

 

 1. Právo navrhovať kandidátov a voliť delegátov do najvyššieho orgánu komory – zhromaždenia delegátov – má každý člen komory. Ku každému návrhu na delegáta musí byť pripojený písomný súhlas ďalších desiatich členov komory. Zvyšný počet kandidátov navrhuje predstavenstvo komory z významných predstaviteľov hospodárskej sféry.
 2. Za delegáta môže byť zvolený ten navrhovaný kandidát, ktorý v deň volieb dovŕši 18 rokov a súhlasí so svojou kandidatúrou.

 

Čl. 4

 

 1. Volebné obdobie zhromaždenia delegátov a ďalších orgánov komory je päťročné.
 2. Pri voľbe delegátov platí zásada písomnosti a vychádza sa z počtu členov komorového regiónu, pôsobiacich vo sfére podnikania.

 

Čl. 5

 

 1. Zhromaždenie delegátov sa skladá zo 100 delegátov, ktorí sú volení priamo podľa počtu členov pôsobiacich vo sfére podnikania v komorovom regióne.
  Počet delegátov a náhradníkov, ktorí majú byť zvolení, určí predstavenstvo komory podľa zásady pomerného zastúpenia. Zvolený počet delegátov sa doplní o predsedov komorových regiónov a kooptovaných delegátov. Počet kooptovaných delegátov nesmie presiahnuť počet 10 z celkového počtu zvolených delegátov. Právo kooptovať delegátov má zhromaždenie delegátov.
  Návrh kandidátnej listiny na zhromaždenie delegátov predkladá predstavenstvo komory a jednotlivé komorové regióny, ktoré vychádzajú z písomných návrhov členov komory, pričom prihliadajú na návrhy sekcií a odborných výborov komory. Návrh kandidátnej listiny na zhromaždenie delegátov predkladá predstavenstvo komory.
 2. Každý člen komory dostane písomne najneskôr 6 týždňov pred zasadnutím zhromaždenia delegátov návrh kandidátnej listiny, na ktorej je cca o jednu tretinu viac kandidátov, ako má byť zvolených delegátov.
 3. Na kandidátnej listine sú v abecednom poradí menovite uvedení jednotliví kandidáti, a to aj so základnými osobnými údajmi. Člen komory môže upraviť kandidátnu listinu tak, že podčiarkne alebo zakrúžkuje meno a priezvisko toho kandidáta, ktorého navrhuje za delegáta, pričom označí maximálne taký počet delegátov, aký je počet delegátov určených za komorový región.
  Hlas je neplatný, ak člen komory označí viac kandidátov alebo nezašle kandidátnu listinu v určenej lehote úradu komory.
 4. Za delegátov sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov. Ostatní kandidáti v príslušnom poradí podľa počtu získaných hlasov budú ustanovení za náhradníkov. Za delegátov nie sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najmenej hlasov a nedostali sa do určeného počtu delegátov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predstavenstvo komory.
 5. Náhradník v ustanovenom poradí sa stane delegátom, ak sa zvolený delegát do 48 hodín pred konaním zhromaždenia delegátov písomným spôsobom vzdá mandátu.
 6. Ustanovenia odsekov 2 až 5 primerane platia aj pre voľbu orgánov komorového regiónu a zhromaždenia delegátov komorového regiónu. O počte členov volených do orgánov regionálnych komôr rozhoduje valné zhromaždenie komorového regiónu a zhromaždenie delegátov komorového regiónu na návrh regionálneho predstavenstva.

 

Čl. 6

 

 1. Zhromaždenie delegátov volí a odvoláva:
  1. predsedu komory
  2. podpredsedov komory
  3. generálneho tajomníka komory
  4. ďalších členov predstavenstva komory
  5. členov dozornej rady komory.
 2. Pôsobnosť zhromaždenia delegátov v komorovom regióne vykonáva valné zhromaždenie zložené zo všetkých jeho členov alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory zložené z volených zástupcov podnikateľských subjektov

 

Čl. 7

 

 1. Návrh kandidátky nového predstavenstva komory a členov dozornej rady komory pripraví predstavenstvo komory. Prihliada na pomerné zastúpenie členov týchto orgánov, podľa ich sídla a odboru podnikania.
  Pri voľbe funkcionárov komory sa najprv zvolia členovia predstavenstva komory a z nich sa potom volia funkcionári komory uvedení v článku 6 ods. 1. Členmi predstavenstva komory sú aj predsedovia predstavenstiev komorových regiónov.
 2. Na organizačno-technické uskutočnenie volieb volených orgánov komory zvolí zhromaždenie delegátov päťčlennú volebnú komisiu. Jej predseda oboznámi zhromaždenie delegátov s výsledkami volieb.
 3. Pre rokovanie zhromaždenia delegátov pri voľbe orgánov komory platí, že každý delegát má jeden rozhodovací hlas. Zastúpenie nie je prípustné. Voľbu riadi predseda volebnej komisie.
 4. Voľby do volených orgánov komory sa uskutočňujú verejným hlasovaním, pokiaľ sa zhromaždenie delegátov neuznesie inak. Pre platnosť volieb je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov. Do orgánov komory, s výnimkou predsedu komory, je zvolený ten kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných delegátov. Za predsedu komory je zvolený ten kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných delegátov z nadpolovičnej väčšiny komorových regiónov.
 5. O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda volebnej komisie.

 

Čl. 8

 

 1. Mandát každého delegáta trvá päť rokov.
 2. Mandát zaniká:
  1. vzdaním sa mandátu
  2. smrťou delegáta
  3. neplnením si riadne a včas povinnosti delegáta alebo člena komory, ktorého delegát zastupuje
  4. z dôvodov dlhodobej alebo trvalej prekážky, ktorá bráni vo výkone činnosti delegáta.
 3. Na uvoľnené miesta delegátov nastupujú v priebehu volebného obdobia náhradníci podľa počtu získaných hlasov v jednotlivých komorových regiónoch.

 

Čl. 9

 

 1. Členov predsedníctva rozhodcovského súdu komory volí predstavenstvo komory.
 2. Pre rokovanie a rozhodovanie predstavenstva komory v tejto otázke platí článok 3 rokovacieho poriadku komory.

 

Čl. 10

 

 1. Tieto zmeny a doplnenia volebného poriadku boli schválené mimoriadnym zhromaždením delegátov dňa 23. októbra 1996, písomným hlasovaním zhromaždenia delegátov k 31. októbru 2001 a zhromaždením delegátov 25. apríla 2006.
 2. Volebný poriadok v znení zmien a doplnkov nadobúda účinnosť dňom schválenia.