Na základe schválenia časového a vecného harmonogramu zabezpečenia volieb pre 7. volebné obdobie per rollam Zhromaždením delegátov SOPK v termíne od 31. 5. 2021 do 15. 6. 2021 a na základe určenia počtu delegátov a náhradníkov Predstavenstvom SOPK informuje o postupe a príprave volieb do orgánov SOPK:

Počet volených delegátov a náhradníkov do Zhromaždenia delegátov SOPK:

Regionálna
komora
Počet
delegátov
Minimálny počet náhradníkov Minimálny počet kandidátov
Bratislava 19 6 25
Banská Bystrica 10 3 13
Košice 9 3 12
Nitra 10 3 13
Prešov 11 4 15
Trenčín 12 4 16
Trnava 9 3 12
Žilina 20 7 27
Spolu 100 33 133

 

  • Členovia SOPK, sekcie SOPK a odborné výbory SOPK majú právo do 15. septembra 2021 predložiť písomné návrhy na kandidátov do Zhromaždenia delegátov SOPK úradu komory a návrhy na kandidátov do zhromaždení delegátov regionálnych komôr regionálnym komorám SOPK v zmysle Volebného poriadku SOPK.
  • Na októbrové rokovanie Predstavenstva a Dozornej rady SOPK bude predložený návrh kandidátov do Zhromaždenia delegátov SOPK a návrh členov volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh volieb. Výsledkom rokovania Predstavenstva a Dozornej rady SOPK bude schválenie návrhov kandidačných listín do Zhromaždenia delegátov SOPK a návrhu členov volebnej komisie.
  • V priebehu novembra 2021 budú vytlačené kandidačné listiny do Zhromaždenia delegátov SOPK a do zhromaždení delegátov regionálnych komôr SOPK.
  • Dňa 10. januára 2022 budú členom SOPK rozoslané kandidačné listiny a oznámené termíny konania Zhromaždenia delegátov SOPK a valných zhromaždení a zhromaždení delegátov regionálnych komôr SOPK.
  • Voľby a zasielanie vyplnených kandidačných listín na Úrad SOPK a regionálne komory SOPK bude prebiehať do 31. januára 2022.
  • Do 10. marca 2022 sa na Úrade SOPK a jednotlivých regionálnych komorách SOPK uskutoční sčítanie hlasov a vyhotovenie zápisnice o priebehu volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK a do regionálnych zhromaždení delegátov.
  • V marci 2022 Predstavenstvo SOPK schváli návrh kandidátov do predstavenstva a dozornej rady, na funkciu predsedu, podpredsedov a generálneho tajomníka SOPK a členov volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh volieb na ustanovujúcom Zhromaždení delegátov SOPK.
  • Od 1. marca 2022 do 30. apríla 2022 sa uskutočnia valné zhromaždenia alebo zhromaždenia delegátov regionálnych komôr SOPK a voľby predstavenstiev a predsedov regionálnych komôr SOPK.
  • Novozvolení delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK budú pozvaní najneskôr 15 dní pred zasadaním na zasadanie ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov SOPK pre 7. volebné obdobie, ktoré sa uskutoční v priebehu 2. štvrťroka 2022.