Termín: 15. 3. 2021, 9:00 hod. – 12:00 hod.

Moderátor: Michal Habrman z Inštitútu finančnej politiky MF SR.

Účastníci okrúhleho stola: celkom sa zúčastnilo cca 75 až 80 predstaviteľov rôznych organizácií.

V podstate nešlo o diskusiu, ale skôr o prezentáciu jednotlivých komponentov Plánu obnovy zo strany vlády. Pozitívnym momentom bolo veľa diskutujúcich mladých ľudí. Napriek tomu, že to nie je pre tento druh podujatia to podstatné, ale záujem mladých o dianie v krajine a ich budúcnosť bola prínosom. Ale len do nadobudnutia dojmu, že zúčastnení sú len komparzom v divadle organizátorov.
Začiatok patril predstaviteľom vysokých škôl, ktorí hneď v prvom príspevku reklamovali neúčasť – nepozvanie Slovenskej rektorskej konferencie. Po ich následnom dopozvaní sa rozprúdila vyše hodinová diskusia o pripravovanom zákone o vysokých školách. Rozprava bola o obhajobe zmien navrhnutých v zákone. Z vystúpenia niektorých prítomných nebolo celkom jasné koho záujmy obhajujú. Ďalej sa diskusia uberala smerom k obhajobe vzniku tzv. konzorcií, ktoré by vznikali za účelom partnerstva medzi verejným a privátnym sektorom na témy aplikovaného výskumu. Táto myšlienka sa nedočkala obdivu, lebo diskutujúci právom poukázali na potenciálny konflikt v čerpaní peňazí s už existujúcimi schémami, ako sú klastre, alebo centrá excelentnosti. Akékoľvek stanoviská vedúce k žiadosti o úpravu obsahu boli odmietnuté, kvôli časovému faktoru a pozícii Bruselu.
Podľa vyjadrenia viacerých účastníkov bol uvedený formát sklamaním.
V skratke je možné nazvať sumár plánu obnovy „Katalógom hesiel bez obsahu“.

Je potrebné povedať, ako aj iní prítomní kolegovia pri podobných diskusiách zdôraznili, že naša participácia na podujatiach organizovanými jednotlivými rezortami by mala byť vždy s pridanou hodnotou pre nás – podnikateľov. Podnety podnikateľov by mali byť do týchto plánov zapracované, koniec koncov ekonomiku tejto krajiny tvoria hlavne oni. Takto zvolený rámec diskusie o neopakovateľných zdrojoch investícií na zabezpečenie odolnosti našej ekonomiky v budúcom období je pre najvýznamnejšie profesijné organizácie podnikateľov neakceptovateľný. Ide o to, že svojou účasťou, bez možnosti presadenia záujmov našich členov, fakticky odobrujeme plány, s ktorými nie sme stotožnení.

Vypracoval: Vladimír Slezák, podpredseda predstavenstva