Termín: 12.03.2021, 9:00 hod. – 13:00 hod.

Moderátori: zástupcovia Ministerstva financií a Ministerstva školstva

Účastníci okrúhleho stola: cca 70 účastníkov rôznych organizácii, vrátane SOPK

Vecné zhodnotenie okrúhleho stola:

Celkový rozpočet na školstvo: 800 mil. Eur

Hlavné ciele financovania: pozitíva

-zvýšenie dostupnosti materských škôl, základných škôl – budovanie nových kapacít, rekonštrukcia pôvodných kapacít (bezbariérové prístupy, zatepľovanie, vylepšenie technického a technologického vybavenia…)
-investície do inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách
-povinná predškolská dochádzka aj v marginalizovaných komunitách od 5 rokov a v budúcnosti od 4 rokov (doplnené normatívom pre obce a mestá)
-dovzdelávanie pedagógov a prepojenie ich vedomostí s praxou (žiaľ iba 50 mil. Eur)
-zmena zamerania učiva, spôsobu a formy vzdelávania, nové učebnice bez doplatkov zameranie na kritické myslenie, finančnú gramotnosť, enviromentálnu gramotnosť (žiaľ iba cca 40 mil. Eur)
-investície do digitalizácie (cca 180 mil.)

Hlavné ciele financovania: negatíva

-neujasnené postoje medzi rezortami financií a školstva na otázku, či sa jedná o dlhodobé investície s cieľom skutočnej štrukturálnej reformy školstva, alebo o jednorázové krátkodobé investície
-nastaveným cieľom chýbajú merateľné ciele, aby sa vedeli vyhodnotiť vynaložené investície
-v osnovách chýba zameranie na tímovú prácu
-absencia financovanie celoživotného vzdelávania a definícia jeho foriem a spôsobu financovania, bez ktorého nebude možné prispôsobovať vedomosti stále sa zvyšujúcej dynamike vývoja
-absencia podpory duálneho vzdelávania a rozšírenia jeho obsahového zamerania, ako na príklad Stredné zdravotné školstvo atď.
-v neposlednom rade môžeme konštatovať, že k dosiahnutiu nastavených cieľov má školstvo nedostatočný celkový rozpočet, z čoho vyplýva, že to asi niekto so skutočným dosiahnutím cieľov nemyslí úplne vážne.

Hlavný nedostatok plánu obnovy v školstve

-finančné prostriedky sú zamerané na krátkodobé ciele, ktoré by sa dali financovať aj z podpory iných rezortov (ministerstiev výstavby, životného prostredia, hospodárstva a eurofondov)
-odklon od skutočnej reformy školstva, ktorá by sa mohla zamerať na tri kľúčové ciele:

1/ zmena štruktúry riadenia jednotlivých stupňov vzdelávania (rozbitá štruktúra riadenia materských, základných a vysokých škôl medzi obce, mestá, VÚC a akademické senáty)
-nie je možné, aby si jednotlivé stupne vzdelávania žili samostatným životom a štát, ktorý to financuje z daní občanov a firiem sa na to iba prizeral. Štruktúra a zameranie jednotlivých stupňov vzdelávania by mala vychádzať primárne z potrieb trhu práce. Samozrejme, že toto by malo platiť iba pre školy financované z normatívov.

2/ zmena systému financovania školstva (automatický normatív na žiaka)
-normatív by mohol byť rozdelený na prvú časť, ktorá by kryla iba nevyhnutné prevádzkové náklady školy a časť, ktorá by sa doplatila až za úspech. Pri čom úspechom sa rozumie uplatnenie žiaka na trhu práce na Slovensku v obore, ktorý vyštudoval, alebo ak študent pokračuje v ďalšom stupni vzdelávania. Druhá časť normatívu by mohla byť v prípade nevyhnutnej potreby vyplatená aj skôr, ale iba ako pôžička, ktorá by sa musela vrátiť, ak sa nenaplnia ciele vzdelávania. Neúspešné školy by časom nedokázali financovať svoje potreby a zanikli by. K tomu by bolo užitočné doplniť rating škôl, ktorý by najúspešnejším školám umožnil čerpanie ďalších zdrojov, prípadne záruk za úvery na ich ďalší rozvoj, aby štát podporoval najviac to, čo je dlhodobo udržateľné a konkurencie schopné. Takýmto spôsobom by mohol štát aj bez zasahovania do akademických slobôd ovplyvňovať štruktúru a zameranie škôl.

3/ vybudovanie profesionálneho systému kariérneho poradenstva, ktoré začína v predškolskej príprave a sprevádza rodičov a žiakov až do ukončenie základného vzdelania. Kvalitné a dlhodobé kariérne poradenstvo by veľmi pomohlo rodičom zreálniť predstavy o tom, aké predpoklady majú ich deti, ktoré by sa mohli potom učiť to, na čo majú skutočné predpoklady. Eliminovala by sa tak z veľkej časti frustrácia zo vzdelávania, ako takého a deti by sa mohli učiť dokonca s väčšou radosťou a nasadením.

Vypracoval: Adrián Ďurček, predseda výboru pre vzdelávanie a člen predstavenstva