Poradenské a konzultačné služby SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora v súlade so zákonom poskytuje poradenské a konzultačné služby v otázkach spojených s podnikaním v hospodárskej sfére.

Poradenské a konzultačné služby Úradu SOPK

Právne poradenstvo v oblasti podpory a ochrany podnikania

 • založenie a vznik obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, vrátane majetkovej účasti zahraničných osôb; právna dokumentácia potrebná pre založenie a vznik,
 • posudzovanie obchodno-záväzkových vzťahov uzavretých podľa obchodného zákonníka so zameraním na kúpnu zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení ako aj distribučnú zmluvu z aspektu predchádzania možného porušenia hospodárskej súťaže,
 • predchádzanie porušovaniu zmluvných podmienok a aj sporovým konaniam,
 • záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode,
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom.

Poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu, colných a technických predpisov
Poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu:

 • spoločná obchodná politika EÚ voči tretím štátom (dovozné a vývozné licencie, preferenčné dohody, všeobecný preferenčný systém (GSP) voči rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám),
 • štandardizované obchodné podmienky INCOTERMS 2000
 • medzinárodné obchodné aspekty ochrany práv duševného vlastníctva,
 • dočasný vývoz a dovoz tovaru na medzinárodný colný doklad – karnet ATA
 • verifikácia a vydávanie osvedčení SOPK o skutočnostiach dôležitých pri medzinárodnom obchode,
 • informácie o podmienkach obchodu a podnikania v tretích krajinách (MADB)

Colné poradenstvo týkajúce sa aplikácie colných predpisov EÚ a SR, najmä:

 • colné kvóty, suspenzie a colné sadzby (TARIC),
 • určovanie a osvedčovanie pôvodu tovaru,
 • colné režimy s ekonomickým účinkom pri vývoze a dovoze

Poradenstvo v oblasti technických prekážok obchodu, najmä:

 • posudzovanie a certifikácia (CE) zhody priemyselných výrobkov s technickými predpismi a normami,
 • bezpečnosť výrobkov
 • vzájomné uznávanie zhody a akceptácia priemyselných výrobkov na trhu EÚ a v zahraničí

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Knopp, CSc. – konzultant – špecialista pre reguláciu medzinárodného obchodu, Útvar medzinárodnej spolupráce

Poradenstvo v oblasti informatiky, komunikácie a sekcií
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Gonda – riaditeľ útvaru informatiky a komunikácie

Poradenstvo v oblasti rozhodcovského súdnictva
Kontaktná osoba: JUDr. Elena Mihoková – tajomníčka Rozhodcovského súdu SOPK

Projektové poradenstvo
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Rajtár – riaditeľ útvaru medzinárodných vzťahov

Poradenské a konzultačné služby regionálnych komôr SOPK

Bratislavská RK SOPK

 • Právne poradenstvo v obchodnoprávnej, občianskoprávnej a pracovnoprávnej oblasti
 • Poradenstvo v oblasti systému ATA karnetov a medzinárodných obchodných dokladov

Banskobystrická RK SOPK

 • Colné poradenstvo a poradenstvo v oblasti systému ATA karnetov a medzinárodných obchodných dokladov
 • Konzultačné a informačné služby o obchodných a legislatívnych podmienkach na zahraničných trhoch

Košická RK SOPK

 • Projektové poradenstvo v oblasti prípravy a implementácie projektov z fondov EÚ
 • Colné poradenstvo a poradenstvo v oblasti systému ATA karnetov a medzinárodných obchodných dokladov
 • Poradenstvo v oblasti obchodno-informačných služieb, internetu a reklamy
 • Poradenstvo v oblasti podnikania a podnikateľského prostredia na Ukrajine

Nitrianska RK SOPK

 • Colné poradenstvo a poradenstvo pre medzinárodný obchod
 • Projektové poradenstvo pre riadenie a realizáciu pomoci z fondov EÚ
 • Konzultačné a informačné služby o obchodných a legislatívnych podmienkach na zahraničných trhoch

Prešovská RK SOPK

 • Projektové poradenstvo pre riadenie a realizáciu pomoci z fondov EÚ
 • Poradenstvo v oblasti systému ATA karnetov a medzinárodných obchodných dokladov

Trenčianska RK SOPK

 • Projektové poradenstvo pre riadenie a realizáciu pomoci z fondov EÚ
 • Poradenstvo v oblasti systému ATA karnetov a medzinárodných obchodných dokladov
 • Poradenstvo v oblasti veľtrhov a výstav v tuzemsku a v zahraničí

Trnavská RK SOPK

 • Projektové poradenstvo pre riadenie a realizáciu pomoci z fondov EÚ
 • Poradenstvo v oblasti systému ATA karentov a medzinárodných obchodných dokladov

Žilinská RK SOPK

 • Poradenstvo v oblasti veľtrhov a výstav v tuzemsku a v zahraničí (Poľsko, Rumunsko, Srbsko,)
 • Colné poradenstvo a poradenstvo v oblasti systému ATA karnetov a medzinárodných obchodných dokladov
 • Informácie a možnostiach čerpania fondov EÚ
 • Zabezpečenie odborného, celoživotného a ďalšieho vzdelávania pre členov SOPK

Cenník poradensko-konzultačných služieb nájdete v Cenníku služieb SOPK, ktorý je platný od 16.5.2022.