IV. Služby v oblasti vzdelávania

Slovenská obchodná a priemyselná komora sa vo svojej činnosti venuje aj vzdelávacím aktivitám pre podnikateľov.

Pravidelným a významným projektom je seminár o základných makroekonomických proporciách a prognóze vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia Slovenskej republiky z pohľadu podnikateľov, ktorý sa koná začiatkom roka za účasti predstaviteľov vlády, národnej banky, ďalších významných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

V rámci prípravy podnikateľov sa v období pred prijatím jednotnej meny Euro konali semináre a workshopy zamerané na túto problematiku.

SOPK organizuje aj vzdelávacie aktivity k aktuálnym otázkam, ktoré majú vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia v oblasti legislatívy. Sleduje zmeny v oblasti daní a odvodov. Uskutočnili sa odborné semináre o možnostiach čerpania prostriedkov z eurofondov, o integrovanej tarife EÚ – TARIC a colných opatreniach, o oceňovaní a odpisovaní majetku a lízingových operáciách, o možnostiach podpory exportu prostredníctvom Eximbanky, o vplyve novej chemickej legislatívy REACH na podnikanie a o ďalších zaujímavých témach. SOPK sa venuje aj praktickým aspektom podnikania a ponúka semináre o základoch obchodného rokovania, prieskume trhu, vývozných obchodných operáciách, o procese riadenia a pod.

Cenník služieb v oblasti vzdelávania nájdete v Cenníku služieb SOPK, ktorý je platný od 16.5.2022.