Vidimáciou SOPK osvedčuje iné obchodné doklady, a to vo dvoch variantoch:

 1. Pečiatkou „Seen – videné“ alebo
 2. tzv. nálepkou – „registered entrepreneur/ registrovaný podnikateľ“.

SOPK týmto osvedčuje, že žiadateľ/ vydavateľ dokladu je registrovaným podnikateľským subjektom, a to (i) následným osvedčením certifikačnou pečiatkou (Seen) a podpisom certifikačného pracovníka SOPK na obchodnom doklade a/alebo (ii) tzv. nálepkou „registered entrepreneur/ registrovaný podnikateľ“ na vyhlásení podnikateľského subjektu o skutočnostiach dôležitých v medzinárodnom obchode, ktoré dokumenty vydali privátne podnikateľské subjekty so sídlom na území SR.

Dokumenty ku žiadosti

Vzory

Informácie

Často kladené otázky

Aké doklady k vidimácii je potrebné predložiť SOPK?

 • platné LT-vyhlásenie (Indemnity Letter) alebo, ak je už žiadateľ registrovaný na portáli SOPK pre osvedčenia, scan tohto zaregistrovaného platného LT-vyhlásenia;
 • originál obchodného dokladu – listiny na overenie vidimáciou, podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa.

SOPK nezodpovedá za správnosť obsahu danej obchodnej listiny.

Aká je lehota na vidimáciu obchodných dokladov?

Vydávajúce pracovisko SOPK osvedčí doklady „vidimáciou“ buď v štandardnej lehote (t.j. do 3 dní) alebo prednostne (t.j. do 24 hod), vždy po predložení všetkých potrebných podkladov.

Aké obchodné doklady SOPK osvedčuje vidimáciou?

Nižšie uvedené doklady osvedčí SOPK tzv. „vidimáciou“:

 • obchodná a konzulárna faktúra,
 • nákladový alebo baliaci list
 • obchodné zmluvy (kúpna, agentúrna, sprostredkovateľská, distribútorská atď), splnomocnenie distribútora/ agenta/ sprostredkovateľa,
 • referenčný list (atest, test report, vlastnosti, kvalita), cenníky výrobkov a služieb,
 • vysielací list a
 • žiadosť o biznis víza pre zastupiteľské úrady

Aký je rozdiel medzi vidimáciou (i) pečiatkou (Seen) a (ii) tzv. nálepkou (registered entrepreneur)?

 1. Vidimácia formou pečiatky „Seen – videné“ – slúži na potvrdenie o registrácii obchodného dokladu na SOPK, ako listiny podpísanej oprávneným (štatutárnym zástupcom) privátnej spoločnosti, ktorá reálne existuje, je zapísaná v obchodnom/ živnostenskom registri a je legálnym podnikateľom s vymedzeným predmetom činnosti v SR. Doklady osvedčené pečiatkou „Seen“ spravidla nie je potrebné konzulárne overovať, a teda ani „vyššie overiť“ na MZVaEZ SR.
 2. Vidimácia formou osvedčovacej doložky, tzv. nálepka – registrovaný podnikateľ/ registered entrepreneur“ – slúži na overenie, ak obchodné doklady, spravidla zmluvy, sú podpísané žiadateľom pred notárom, čím sa stávajú verejnou listinou.

Vidimáciu verejnej listiny vykoná SOPK „nálepkou“ až po overení notára príslušným krajským súdom. Touto formou vidimácie SOPK osvedčuje, že žiadateľ, ktorý vydal tento doklad, je podnikateľský subjekt (PO alebo FO zapísaný v príslušnom registri SR).
Túto skutočnosť vystavujúce pracovisko osvedčí na tzv. nálepke certifikačnou pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby, pracovníka SOPK. Takto osvedčené doklady sú akceptovateľné konzulárnym odborom MZVaEZ SR na „vyššie overenie“ a následne aj na „konzulárne overenie“ zahraničným zastupiteľským úradom krajiny určenia.

Aké doklady SOPK neosvedčuje vidimáciou?

SOPK nie je autorizovanou osobou na osvedčovanie verejných listín vydávaných organmi štátnej a verejnej správy, súdov (napr. výpisu z Obch. registra). To sa týka aj prípadov, že zahraničný subjekt požaduje vyššie overenie týchto listín (kompetencia MZVaEZ SR) a/alebo konzulárnu legalizáciu zastupiteľským úradom krajiny určenia akreditovanom v SR.