SOPK vydáva toto osvedčenie na žiadosť (ŽoV OVM/CFM) podnikateľa so sídlom v SR a na základe kompletných dokladov preukazujúcich vznik a trvanie udalosti vyššej moci („vis major“), a to v štandardnej lehote do 5 dní od ich doručenia e-mailom.

Dokumenty ku žiadosti

Vzory

Informácie

Často kladené otázky

Aká je autorizácia SOPK pre vydávanie osvedčení o vyššej moci / vis major?

SOPK vykonáva osvedčovanie o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode ako národná certifikačná autorita podľa § 5 písm. g.) zákona Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej zákon), a to aj vo forme osvedčenia o vyššej moci .
Osvedčenie o vzniku udalostí alebo okolností „vyššej moci“ (ďalej len Osvedčenie vis major/Certificate of force majeure; OVM/CFM) a ich dôsledkoch na nemožnosť plniť zmluvné záväzky, vydávajú a osvedčujú vystavujúce pracoviska SOPK na celom území SR pre právnické a fyzické osoby so sídlom v Slovenskej republike, spravidla podnikateľov, ktorým hrozia sankcie zo strany ich zmluvného partnera podľa záväzkového vzťahu (spravidla kúpna zmluva na tovar alebo služby).
Takéto osvedčenie má povahu verejnej listiny, ktorá je medzinárodne uznávaná.
Podanie a vybavovanie ŽoV OVM sa riadi Všeobecnými pravidlami SOPK pre osvedčovanie obchodných dokladov .

Aká je definícia udalostí vyššej moci / vis major1?

Ide o také mimoriadne náhodné okolnosti a udalosti (vis major), ktorých vznik zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú mimo ich dosahu a kontroly. Klasifikácia udalostí alebo okolností ako „vis major“ vychádza z príslušnej doložky o vyššej moci v obchodných kontraktoch, ktorými sú podnikateľské subjekty viazané.
V slovenskom právnom poriadku nie je legálna definícia vyššej moci a obsah tohto právneho inštitútu je rôzny aj v jednotlivých zahraničných právnych poriadkoch. Vymedzenie vyššej moci v obchodných kontraktoch má preto rozhodujúci význam pre určenie, či mimoriadna udalosť je alebo nie je udalosťou „vis major / force majeure“.
Z obchodných zvyklostí platných v medzinárodnom obchode vyplýva, že ako vyššia moc býva spravidla označovaná: objektívne nepredvídateľná a objektívne neodvrátiteľná náhodná udalosť, ktorá je mimo kontroly jednej zo strán, ktorá uzavrela zmluvu a ktorá môže, podľa zmluvných podmienok, zbaviť uvedenú stranu zodpovednosti za zlyhanie pri realizácii predmetnej zmluvy.

Čo je to doložka o vyššej moci / vis major2?

Nakoľko neexistuje jednotná zákonná definícia udalostí vyššej moci (vis major) , pre zmluvné strany je rozhodujúce znenie doložky o vyššej moci v predmetnej zmluve (kontrakte), aké udalosti sú klasifikované pod tento inštitút a akým spôsobom zmluvné strany majú vysporiadať svoje práva a povinnosti, resp. zodpovednosť (zbavenie sa zodpovednosti) z dôsledkov udalosti vyššej moci a jej účinkov na plnenie záväzkov plynúcich z riadne uzavretých a platných obchodných zmlúv v medzinárodnom obchode.

Aké povinnosti má zmluvná strana pri vzniku udalosti „vis major“?

Prvou povinnosťou zmluvnej strany, ktorá má prekážku „vis major“, je oznámenie (notifikácia) o vzniku udalosti vis major a jej dôsledkoch na neplnenie predmetnej obchodnej zmluvy (bez omeškania) druhej zmluvnej strane. Takéto oznámenie (notifikácia „vis major“) nevyžaduje osvedčenie SOPK a riadi sa režimom predmetnej zmluvy.
Následne, spravidla, keď už je známe, aké sú následky mimoriadnej udalosti a je predvídateľné, kedy bude obnovené plnenie zmluvy (kontraktu) zmluvnou stranou, ktorá sa dovoláva prekážky „vis major“, je zaslanie Osvedčenia o vyššej moci/vis major (t.j. listinný dôkaz existencie udalosti vis major).

Čo osvedčuje SOPK vydaním osvedčenia o vyššej moci?

SOPK, ako certifikačná autorita (verejne právna inštitúcia) nehodnotí žiadateľom predložené dôkazy o mimoriadnej udalosti, či je to udalosť typu „vis major“, ale len osvedčuje, že takáto mimoriadna udalosť nastala (čas a miesto) a že žiadateľ preukázal príčinnú súvislosť medzi vznikom takejto udalosti a nemožnosťou, resp. neuskutočniteľnosťou zabezpečiť plnenie predmetnej zmluvy.
K žiadosti je preto potrebné priložiť aj potvrdenie o vzniku danej udalosti od kompetentného orgánu štátnej alebo verejnej správy (v slovenskom jazyku) a vyhlásenie žiadateľa, preukazujúce účinky a následky danej udalosti na plnenie predmetnej zmluvy.
Ako postupovať pri vybavovaní osvedčenia o vyššej moci ?

 1. Podanie a vybavovanie Žiadosti o vydanie OVM sa riadi Všeobecnými pravidlami SOPK pre osvedčovanie obchodných dokladov.
 2. Pri prvom podaní žiadosti o osvedčovacie služby SOPK sa žiadateľ musí zaregistrovať na portáli SOPK pre osvedčovacie služby a nahrať platné LT-vyhlásenie o záväzku + plnomocenstvo a podpisové vzory splnomocnených zástupcov žiadateľa (platí 24 mesiacov odo dňa vydania).

Kde sa podáva žiadosť o vydanie osvedčenia o vyššej moci?

Od 12.3.2020 sa Žiadosť o vydanie OVM, súvisiace vyhlásenie a podporné doklady podávajú výlučne e-mailom na pracovisko podľa miestnej príslušnosti (Úrad SOPK – Útvare medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie, Regionálne komory SOPK)

Aký je poplatok za vydanie osvedčenia o vyššej moci?

Vydanie osvedčenia o vis major je spoplatnené podľa platného Cenníka služieb SOPK.
SOPK vydáva OVM v papierovej forme (1x originál + 1x kópiu OVM) a doručuje ich žiadateľovi kuriérom (poplatok za doručenie je 12€ s DPH) po schválení návrhu a prijatí úhrady zálohovej faktúry.
Žiadateľ si môže dohodnúť aj osobné prevzatie OVM a zaplatiť poplatok v hotovosti. Termín osobného prevzatia OVM si žiadateľ dohodne telefonicky s vystavujúcim pracoviskom.

 1. „vyššia moc (sk)– vis major (lat.) – force majeure (fr.) –superior force ( act of God) eng.“
  • Vis major – prírodná katastrofa, extrémne počasie, požiar, vojna a vojnové operácie, národnostné nepokoje, štrajky, embargo, zákaz vývozu a dovozu, alebo akékoľvek iné okolnosti, ktoré sú úplne mimo kontroly ktorejkoľvek zo strán, ale ktorých dôsledkom je, že daná strana nemôže splniť záväzky voči druhej strane podľa obchodnej zmluvy.
  • Force Majeure (French for „superior force“) – an extraordinary event or circumstance beyond the control of the parties, such as a war, strike, riot, crime, or act of God (e.g., flooding, earthquake, volcano), prevents one or both parties from fulfilling their obligations under the contract.
 2. Príklad Doložky o vis major / Sample force majeure clause:
  • No Party shall be liable for any failure to perform its obligations where such failure is as a result of Acts of Nature (including fire, flood, earthquake, storm, hurricane or other natural disaster), war, invasion, act of foreign enemies, hostilities (whether war is declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation, terrorist activities, nationalisation, government sanction, blockage, embargo, labour dispute, strike, lockout or interruption or failure of electricity [or telephone service], and no other Party will have a right to terminate this Agreement under Clause 19 (Termination) in such circumstances.
  • Any Party asserting Force Majeure as an excuse shall have the burden of proving that reasonable steps were taken (under the circumstances) to minimize delay or damages caused by foreseeable events, that all non-excused obligations were substantially fulfilled, and that the other Party was timely notified of the likelihood or actual occurrence which would justify such an assertion, so that other prudent precautions could be contemplated.