ÚVOD

SOPK od svojho vzniku (1992) až do dnešných dní všestranné podporovala a podporuje slovenských podnikateľov, mimo iné obchodnými misiami, vzdelávaním a konzultáciami k pravidlám regulácie medzinárodného obchodu (Dohoda o SOO/WTO, SCO/WCO), najmä colným predpisom a obchodným preferenčným dohodám (Zmluvy o voľnom obchode /FTA, resp. Colnej únií, Všeobecný systém preferencií (GSP UNCTAD/) a technické prekážky obchodu, ktorými sa riadi medzinárodný obchod (extra komunitárny) medzi EÚ(SR) a tretími štátmi, ako aj obchod (intra komunitárny) na jednotnom trhu EÚ.

Súčasťou podpory medzinárodného obchodu zo strany Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len SOPK) sú služby osvedčovania právnych skutočností dôležitých v medzinárodnom obchode medzi privátnymi podnikateľskými subjektmi (právnické a fyzické osoby).
Autorizácia SOPK, ako národnej certifikačnej autority, vyplýva z jej postavenia verejno právnej inštitúcie zo zákona SNR č. 9/1992 Zb. v platnom znení, ako aj členskej organizácie Svetovej federácie obchodných komôr, Medzinárodnej obchodnej komory (WCF-ICC) a jej pracovných výborov pre karnety ATA a osvedčenia (nepreferenčného) pôvodu.

Časté otázky k osvedčovaniu

Aké doklady SOPK neosvedčuje?

SOPK nie je autorizovanou osobou na osvedčovanie verejných listín vydávaných orgánmi štátnej a verejnej správy, súdov (napr. výpisu z Obch. registra). To sa týka aj prípadov, že zahraničný subjekt požaduje vyššie overenie týchto listín (kompetencia MZVaEZ SR) a/alebo konzulárnu legalizáciu zastupiteľským úradom krajiny určenia akreditovanom v SR.

Kde sa podáva žiadosť o osvedčenie obchodných dokladov?

Úrad komory SOPK a regionálne komory SOPK osvedčujú pôvod tovaru, voľný predaj a/alebo „Vyššiu moc“ ako aj „vidimáciu“ obchodných dokladov na základe elektronickej žiadosti o ich vydanie. Žiadateľ má právo si zvoliť vydávajúce pracovisko SOPK na podanie svojej žiadosti, najlepšie podľa miestnej príslušnosti daného pracoviska SOPK k jeho prevádzke.

Kde sa podáva žiadosť o „vidimáciu“ obchodných dokladov?

Úrad komory SOPK a vydávajúce pracoviská regionálnych komôr SOPK poskytujú „vidimáciu“ obchodných dokladov vo svojich sídlach vo všetkých krajských mestách SR , a to formou (a) doručenia (kuriér, pošta) alebo vo výnimočných prípadoch aj (b) osobným doručením originálu predmetných dokladov. Nakoľko osvedčenie „vidimáciou“ sa vykonáva len na origináli obchodného dokladu. Osobné doručenie originálu vyžaduje predchádzajúcu telefonickú, alebo e-mailovú akceptáciu vydávajúceho pracoviska SOPK.

Aké poplatky sa platia za Certifikačné služby SOPK?

SOPK poskytuje certifikačné služby pre celú podnikateľskú verejnosť SR, bez ohľadu na členstvo v komore. Výška poplatkov za osvedčovanie a/alebo „vidimáciu“ obchodných dokladov je uvedená v platnom Cenníku služieb, pričom na vybrané služby majú členovia SOPK nárok na 50% zľavu z poplatkov.

Aké sú pravidlá pre Certifikačné služby SOPK?

Poskytovanie certifikačných služieb sa riadi Všeobecnými pravidlami, ktoré sú povinní dodržiavať vydávajúce pracoviská a žiadatelia o vydanie osvedčenia alebo o „vidimáciu“ medzinárodných obchodných dokumentov vydaných privátnymi podnikateľskými subjektmi so sídlom na území SR.
Pre jednotlivé typy osvedčení platia aj Osobitné pravidlá SOPK a ich vzory, ktoré vydala SOPK a ktoré sú zverejnené v príslušnej časti webového sídla SOPK – daného typu osvedčenia.