Rok 2020 je vo svojom ekonomickom a spoločenskom vývoji neporovnateľný so žiadnym obdobím v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Neporovnateľný z hľadiska príčin poklesu ekonomiky a aj jeho rozsahu. Treba súčasne povedať, že prvé symptómy poklesu tempa ekonomického rastu sa objavovali však už v roku 2019, teda ešte pred prepuknutím súčasnej pandémie, ktorá výrazne tento proces zrýchlila. Na druhej strane prepad nie je z pohľadu končiaceho roka taký výrazný, ako sa očakávalo koncom prvého polroka 2020. Som veľmi opatrný z pohľadu optimistických rastových vízií roku 2021. Dôvodom je viacero skutočností. V prvom rade začiatok roka 2021 je veľmi odlišný od 1. štvrťroka minulého roka, v tom, že firmy do neho vstupujú skôr s negatívnymi očakávaniami, mnohé vyčerpali vnútorné rezervy, majú odložené splátky odvodov, daní a úverov, ktoré bude treba splácať zrejme už v priebehu roku 2021. Celková podnikateľská a spotrebiteľská nálada je na veľmi nízkom stupni. Sumárne predpokladám, že sa zastaví pokles, ale rast bude na nízkej úrovni.

Na mikrosféru pri hodnotení ekonomiky často zabúdame alebo ju vnímame len okrajovo. Avšak je to práve mikrosféra, ktorá jediná vytvára materiálne a finančné zdroje pre riadne fungovanie štátu a sanovanie jeho politík v oblasti sociálnej, vzdelávacej, zdravotníckej, infraštrukturálnej, obrannej či zahraničnopolitickej. Toto uvedomenie si nám veľmi chýbalo pri filozofii doterajšej štátnej pomoci firmám. Túto pomoc nemôžeme vnímať ako pomoc konkrétnym firmám, ale ako nástroj udržania celospoločenských aktivít, zamestnanosti, ale aj ako cestu k efektívnemu reštartu ekonomiky ako celku. Je veľký rozdiel, či do obnovy a reštartu nastupuje ekonomika vysilená a v zlej nálade, alebo pripravená na zmenu. Ako najlepší príklad v tomto by nám malo slúžiť Nemecko, ale nielen ono.

Z pohľadu roku 2020 sú preto aj závery nášho podnikateľského prieskumu veľmi objektívne, poukazujúce na nenaplnenie očakávaní a aj nízku efektívnosť fungovania vlády a riadiacich orgánov štátu v období, kedy sa má prejavovať razantnosť a odbornosť v prijímaní opatrení. Máme segmenty trhu, ktoré sú vážne postihnuté krízou, niektorým segmentom hrozí kolaps, ale sú aj ekonomické činnosti, ktorým sa aj v tomto období darí a dosahujú dobré výsledky. O tom všetkom hovorí predkladaná publikácia.

Rok 2021 je z môjho pohľadu veľkým otáznikom, je to trochu ako veštenie zo sklenenej gule a preto aj jeho prognózovanie predstavuje značné riziká z hľadiska jeho kredibility. Preto aj vyjadrujem svoj rešpekt k autorom obidvoch častí tejto prezentácie, z hľadiska ich prístupu, ako aj snahy udržať mieru objektivity na uzde. Kľúčovou otázkou z dnešného pohľadu je nastupujúca vakcinácia a jej finálny efekt, čo podmieňuje všetky nasledujúce úvahy. Globálne znižovanie investičných aktivít, skutočnosť, že v roku 2020 sa drvivá väčšina rozhodujúcich veľkých ekonomík dostala do recesie, že vlastne jedinou veľkou ekonomikou s reálnym hospodárskym rastom je Čína, čo je realita, ktorá bude ovplyvňovať najbližší vývoj. Z pohľadu Európy je situácia v rámci Európskej únie a osobitne eurozóny nie dobrá, prepady ekonomík, najmä jej južného krídla, sú markantné. Je tu od 1. januára 2021 aj dlho očakávaný fenomén vystúpenia Veľkej Británie po skončení vzájomného prechodného obdobia. Toto všetko oslabuje pozíciu Európskej únie v rámci globálnej ekonomiky a globálnych vzťahov ako takých. Európska únia by mala jasne zadefinovať svoju európsku kontinentálnu politiku v ekonomickej oblasti. Európska únia by mala jednoznačne prehodnotiť svoje vzťahy s Ruskou federáciou, najmä v pokračovaní ekonomických sankcií, ktoré obidve strany prirodzene oslabujú.

Slovensko vstupuje do roku 2021 v nie najlepšej kondícii, aj keď prepad jej ekonomiky v roku 2020 je nižší ako sa v priebehu minulého roka očakával. Avšak spoločenská erózia sa ukazuje ako veľmi vysoký rizikový faktor hneď od začiatku roku. Vysoký stupeň nespokojnosti a nedôvery môže vo veľkej miere ovplyvniť tohtoročný spoločenský, politický a ekonomický príbeh. Výrazným sklamaním je, že vláda sa ani do konca minulého roka nedokázala zjednotiť na Pláne obnovy a po odbornej diskusii ho komplexne prezentovať na úrovni Európskej komisie.

Som si plne vedomý toho, že náš vnútorný ekonomický vývoj bude v mnohom závisieť od vývoja globálnej ekonomiky, osobitne od vývoja vnútorného trhu Európskej únie, ale v žiadnom prípade nemôžeme zabudnúť na vlastnú zodpovednosť, na zodpovednosť tých, ktorí riadia túto krajinu a ktorých povinnosťou je vytvárať atmosféru dôvery v právny systém a nezneužívanie moci. Firmy na Slovensku sú v pozícii previesť túto ekonomiku cestou nevyhnutnej zmeny, majú na to manažérsky aj logistický potenciál, avšak bez podpory a pochopenia vlády to bude veľmi komplikované.

Každá vojna a každá zmena, aj tá, ktorú teraz v boji s koronavírusom prežívame, má svojich víťazov a porazených. Záleží na sile a intelekte jednotlivca, firmy či spoločnosti, na ktorú stranu sa zaradí. Tí, ktorí veria, že svet sa vráti pred koronu, sú dopredu stratení. Tí, ktorí sú schopní nájsť svoje miesto v novo sa tvoriacom priestore, majú veľkú šancu nielen prežiť, ale byť aj naďalej úspešní. Zamyslime sa preto aj my na Slovensku, kde sa postupne zaraďujeme. Ja osobne vnímam ľudskú rovinu, ako aj spoločenskú či ekonomickú mikrosféru v jej väčšine ako zdravú, schopnú akceptovať zmenu a ďalej sa progresívne rozvíjať. Zlyhania, ktorých sme svedkami, sú dôsledkom neprofesionality a absencie nadhľadu riešiť súčasnosť a paralelne pripravovať budúcnosť. Pretože budúcnosť nie je to, o čom dnes snívame, ale to, čo dnes robíme.

Peter Mihók
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory