Obchodná a podnikateľská činnosť rovnako ako aj vykonávanie nezávislého remesla je ideálnou kombináciou individuálnej a tímovej činnosti. Trhová spoločnosť stojí odpradávna na slobodnej individualite, no obchodníci, podnikatelia a vykonávatelia slobodných povolaní sa vždy spájali do cechov a gíld a zakladali hanzy a obchodné komory. Robia tak dodnes. Takto spoločne sa im lepšie darí presadzovať a chrániť svoje individuálne záujmy. Lojalita, ktorú jednotliví členovia odovzdávajú celku sa im vracia v podobe lojality celku voči nim. Silné a stabilné združenie má väčšie možnosti starať sa o obchodné záujmy každého svojho člena ako osamotený jednotlivec pohltený každodenným bojom o prežitie.

Slovenská obchodná a priemyselná komora bola založená na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona NR SR č. 121/1996 Z. z.

Členom SOPK sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti.

SOPK Vám umožní, aby ste sa ako podnikatelia dostali všade, kde potrebujete:
SOPK ako poverená národná organizácia vydáva osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode.

SOPK vydáva unifikovaný colný doklad – karnet ATA, ktorý umožňuje dočasný vývoz na základe ručenia SOPK bez povinnosti jeho držiteľa skladať colný dlh a platiť poplatky v krajine určenia. SOPK overuje aj ostatné obchodné doklady ako obchodné faktúry, obchodné zmluvy. Vytvára tiež potvrdenia o udalostiach „ vis major“ zabraňujúcich plnenie medzinárodných obchodných zmlúv.

SOPK Vám zabezpečí:

 • základné a špecifické informácie o smerniciach a direktívach Eú regulujúcich podnikanie a obchod,
 • základné informácie o štrukturálnych a kohéznom fonde Eú a podmienkach ich čerpania,
 • základné informácie o požiadavkách na projekty pre čerpanie zo štrukturálnych fondov,
 • pomoc pri stavbe uvedených projektov, vrátane vyhľadania partnera pre stavbu projektu.

SOPK Vám pomôže presadiť sa na zahraničných trhoch:
SOPK poskytuje konzultácie a poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov. Organizuje zahraničné obchodné misie za účasti firiem zo SR. Usporadúva firemné prezentácie v rámci svojich expozícií na domácich i zahraničných veľtrhoch a výstavách, prezentácie výrobkov a služieb v spolupráci s partnerskými komorami v zahraničí.

SOPK Vám poradí ako predať Váš tovar alebo službu efektívnejšie:
SOPK ponúka odborné poradenstvo konzultačné služby v právnej, colnej a finančnej oblasti. Rovnako ponúka posudzovanie predložených návrhov, obchodných zmlúv a zakladateľských dokumentov.

SOPK Vám pomôže pri hľadaní nových odbytísk:
SOPK Vám poskytne adresy a informácie z domácich a zahraničných databáz a firemných katalógov. Poskytne informácie o ponukách zahraničných firiem na spoluprácu v SR. Vaše výrobky a služby spropaguje v Spravodaji SOPK.

SOPK prispeje k odbornému rastu Vašej firmy:
SOPK organizuje odborné semináre a podujatia, zamerané na zvýšenie informovanosti svojich členov. Organizuje semináre k aktuálnym problémom podnikateľskej verejnosti. Pre potreby informovanosti svojich členov na podporu vzdelávania vydáva odborné publikácie. Disponuje bohatým knižným fondom.

SOPK Vám umožní presadzovať Vaše názory v rámci sekcií podľa odvetvového záujmu:
V rámci komory pôsobí viac ako 20 odvetvových sekcií v rámci ktorých majú členovia možnosť vplývať na tvorbu odvetvových koncepcií a tvorbu legislatívy.

SOPK Vám pomôže pri riešení obchodných sporov:
V rámci SOPK pôsobí stály Rozhodcovský súd ako nezávislý orgán, ktorý rieši spory majetkovej povahy medzi podnikateľskými subjektmi, vznikajúce z obchodných a hospodárskych vzťahov. V úsilí predchádzať sporom vykonáva konzultačno-poradenské činnosti.

Čo Vám prináša členstvo v SOPK

 1. Možnosť účasti na akciách SOPK:
  • výstavy a veľtrhy doma a v zahraničí,
  • podnikateľské misie,
  • semináre, školenia a kurzy,
  • Kluby SOPK, komorové dni,
  • Rôzne obchodné stretnutia.
 2. Priestor na rozširovanie profesionálnych kontaktov prostredníctvom komorových databáz.
 3. Prístup k obchodným informáciám:
  • databáza obchodných ponúk,
  • informačná databáza podnikov.
 4. Poskytovanie informácií o jednotlivých programoch pomoci EÚ.
 5. Právne a colné poradenstvo.
 6. Zastupovanie podnikateľských záujmov.
 7. Nakupovať tovar a služby od zmluvných partnerov so zľavou.
 8. Osobné stretnutia a návštevy odborných podujatí doma i v zahraničí.

Členstvo v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, ktorá je členom Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži a členom Eurochambres, ktorá združuje viac ako 1.500 obchodných a priemyselných komôr združujúcich viac ako 15,5 mil. podnikateľských subjektov z krajín EÚ, asociovaných a pridružených, je pre každého podnikateľa ďalším krokom k uznaniu, úspechu a prosperite.