V krajinách s rozvinutou ekonomikou zohrávajú svoju úlohu mladí podnikatelia, ako realizátori nových postupov a inovácií v podnikaní. Aj preto je na Slovensku potrebné popri skúsených manažéroch na všetkých úrovniach ekonomických aktivít podporiť a súčasne vytvoriť podmienky pre generáciu mladých, vzdelaných a odborne fundovaných podnikateľov, ktorí vstup do EÚ vítajú napriek krátkodobým skúsenostiam v oblasti medzinárodných výrobných a obchodných vzťahov. Na druhej strane v súčasnosti už v únii takíto podnikatelia pôsobia, a preto je prospešné využiť vytvorený priestor na vzájomnú výmenu skúseností či preberania know- how.

Na základe uvedených poznatkov SOPK pripravila v rámci komorovej štruktúry nový dlhodobý projekt podpory skupiny mladých podnikateľov pod názvom Platforma mladého podnikateľa. Cieľom platformy je popri podpore rozvoja malého a stredného podnikania vytvoriť priestor aj pre združovanie a vzájomnú spoluprácu mladých podnikateľov, a to aj z hľadiska štruktúry ich podnikania či profesijného zamerania.

Keďže mladí podnikatelia sú prakticky na začiatku svojej profesionálnej kariéry, uvedený projekt im na pôde SOPK umožní získať kontakty a poznatky v rámci európskej, ale aj celosvetovej sieti obchodných a priemyselných komôr. Týka sa to najmä:

  • priestoru na rozširovanie profesionálnych kontaktov prostredníctvom komorových databáz
  • prístupu k obchodným informáciám a k informáciám o jednotlivých programoch v rámci EÚ
  • moderných spôsobov elektronickej komunikácie a možnosti zapojiť sa do svetovej siete komôr
  • zapojenia mladých podnikateľov do spolupráce medzi firmami na miestnej, národnej, ale aj medzinárodnej úrovni
  • možností ďalšieho odborného vzdelávania doma a v zahraničí
  • účasti na stretnutiach a odborných podujatiach doma i v zahraničí.

Okrem vytvorenia uvedeného priestoru, SOPK bude mladým podnikateľom poskytovať aj ďalšie služby, a to či už v štandardnej forme alebo prostredníctvom špeciálnych projektov, napríklad sprostredkovaním a následným využívaním medzinárodných skúseností zo susedného Rakúska, kde už pôsobí takáto skupina a ponúka podporu a pomoc v oblasti know-how a kontaktov.

Orgány komory budú postupne presadzovať aj početnejšie a efektívnejšie zastúpenie mladých podnikateľov v príslušných orgánoch na národnej úrovni. Na komorovej úrovni prepojením činnosti Platformy mladého podnikateľa s aktivitami už existujúcich odborných sekcií v SOPK sa dosiahne efekt v príprave mladých podnikateľov na zvládnutie náročného predvstupového obdobia, ale aj obdobia po vstupe Slovenska do EÚ.

Štatút platformy je jednoduchý a zároveň stimulačný, aby SOPK prostredníctvom uvedenej aktivity motivovala čo najširšiu skupinu mladých a začínajúcich podnikateľov na Slovensku. Platforma je vytvorená pre skupinu začínajúcich mladých podnikateľov, nie starších ako 30 rokov. Dáva priestor pre štvorročné podnikateľské aktivity v rámci platformy a pokiaľ ich ročný obrat nepresiahne 331 939 Eur, neplatia základný členský príspevok. Zároveň mladému podnikateľovi, ako členovi SOPK, vzniká nárok na zľavy z poplatkov spojených s poskytovaním štandartných služieb, ktoré sa riadia Cenníkom služieb SOPK.

Členovia platformy dostanú komorou prepožičaný preukaz, ktorým sa môžu preukazovať pri využívaní služieb v SOPK, ale aj na pôde zahraničných komôr, s ktorými SOPK uzavrie dohodu o spolupráci v tejto oblasti. (napr. Junge Wirtschaft v Rakúsku).

Základnou podmienkou členstva v platforme je splnenie stanovených kritérií v štatúte. Ďalej záujem zapojiť sa do činnosti platformy spolu s poskytnutím údajov o firme vo forme dotazníka. Tieto sú potrebné pre zostavenie databázy, ktorá bude využívaná na základe ich súhlasu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dôležitou podmienkou je však dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže, korektných vzťahov v obchodnom styku a etických pravidiel v podnikaní.

V nadväznosti na vnútrokomorové členenie, každá regionálna komora vytvorí, podľa vlastných podmienok a pravidiel, svoju platformu mladých podnikateľov v regióne pôsobnosti, prípadne spojením dvoch alebo viacerých regionálnych komôr. Predpokladom pre rozvoj činnosti a aktivít platformy však je tiež vytvorenie plánu činnosti a odborných akcií, ako aj grémia na čele s predsedom, ktorý bude komunikovať s orgánmi komory. Cieľom takýchto skupín podnikateľov je, aby pomoc, ktorá im bude poskytnutá, bola prínosom aj pre komoru ako celok, a aby mohli byť koordinované spoločné aktivity.