V zmysle ust. § 12 ods. 6 zák. č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len RS SOPK) predkladá túto správu o činnosti:

V hodnotenom období rozhodoval spory majetkovej povahy vzniknuté z vnútroštátnych a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov v zmysle platne uzavretých rozhodcovských doložiek, resp. rozhodcovských zmlúv, v súlade s internými predpismi tunajšieho súdu a zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších noviel a súvisiacich predpisov.

V uplynulom období boli podané vnútroštátne žaloby vo výške pohľadávok 458.168,52 € (štyristopäťdesiatosemtisíc stošesťdesiatosem celých päťdesiatdva eur) a medzinárodné žaloby vo výške pohľadávok 47,998.219,59 € (štyridsaťsedem miliónov deväťstodeväťdesiatosemtisíc dvestodevätnásť celých päťdesiatdeväť eur), spolu boli podané žaloby vo výške pohľadávok 48,456.388,11 € (štyridsaťosem miliónov štyristopäťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiatosem celých jedenásť eur). Vo všetkých podaných žalobách boli v roku 2021 vytýčené aj konania, ukončených bolo 43 konaní. V 12 prípadoch konania prebiehajú v r. 2022. Ide o kauzy, v ktorých boli – v rámci podania žalobnej odpovede – podané vzájomné žaloby, resp. bol v jednotlivých konaniach nariadený znalecký posudok, ide o pomerne zložité napr. stavebné veci a pod. Predmetom týchto žalôb bolo vo väčšine prípadov neuhradenie finančných čiastok z faktúr za prevzatý tovar, resp. vykonané služby, pohľadávky vyplývajúce z uplatnených úrokov z omeškania, zmluvné pokuty a pod.

Predsedníctvo RS SOPK zasadalo v uplynulom roku 3-krát v riadnom zasadaní. Pri tejto príležitosti konštatovalo, že súčasná zložitá situácia najmä v súvislosti s pretrvávajúcimi nariadenými opatreniami súvisiacimi s COVID-19 poznačili i chod RS SOPK. Vo viacerých prípadoch sa termíny konaní posúvali na neskorší termín či už z dôvodu náhleho ochorenia (COVID-19) členov senátu, resp. príslušného právneho zástupcu účastníka konania. Konštatovalo, že RS SOPK svoje povinnosti, i v tomto zložitom období, v súlade s internými predpismi súdu, riadne plnil. Žalôb bolo oproti uplynulým rokom podaných menej, viaceré podnikateľské subjekty ukončili svoju činnosť. Súd pozitívne hodnotí, že práve v tomto, pre oblasť podnikania mimoriadne zložitom období, sa mnohé žalované firmy snažili voči svojmu obchodnému partnerovi obratom po zaslaní žaloby súdom a jeho žiadosti o stanovisko k žalobe, dlh splatiť – konania boli zastavené, k ústnym pojednávaniam ani nedošlo. Rokom 2021 skončilo i 5-ročné volebné obdobie Predsedníctva RS SOPK a Zoznamu rozhodcov RS SOPK (vrátane funkčného obdobia predsedu rozhodcovského súdu Prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc., ktorý túto funkciu zastával tri volebné obdobia (2007-2021) a podpredsedu RS SOPK JUDr. Petra Koscelanského. Na záverečnom (decembrovom) zasadaní Predsedníctva bol oznámený návrh Predstavenstva SOPK na obsadenie funkcie predsedu RS SOPK, podpredsedu RS SOPK, doplnenie náhradných členov Predsedníctva RS SOPK a doplnenie Zoznamu rozhodcov na nasledujúce volebné obdobie. Zmeny navrhované Predstavenstvom SOPK boli Predsedníctvom RS SOPK na tomto zasadaní schválené.

V oblasti medzinárodnej spolupráce sa RS SOPK naďalej zúčastňuje na zasadaniach arbitrážnych komisií Medzinárodného rozhodcovského súdu v Paríži ako člen prostredníctvom svojho zástupcu. V hodnotenom období pretrvávala účasť na činnosti týchto orgánov formou on-line, nakoľko to súčasné podmienky inak ani neumožňujú.