Dávame do pozornosti nový Cenník služieb SOPK 2022, ktorý nadobudne účinnosť dňom 16. májom 2022 a ktorý nahradí doteraz platný cenník z roku 2015. V najviac využívaných službách SOPK sme ceny neupravovali sedem rokov. Vzhľadom na rastúce ceny všetkých vstupov, ktoré podmieňujú činnosť SOPK, boli sme ekonomickým tlakom prinútení pristúpiť k vydaniu nového cenníka.

Niektoré ceny však zostali nezmenené.