Registračné číslo: 203/Na-2002/67
Názov nadácie: Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie
Sídlo: Grösslingová 4, 81603 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31812414
Dátum vzniku: 05.09.2002
Dátum zápisu: 05.09.2002
Zakladatelia: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová 4, 81603 Bratislava, IČO: 30842654

Účel nadácie:

  • Podpora a pomoc pri koordinácii spoločných záujmov vo veciach rozvoja odborného vzdelávania žiakov v stredných odborných školách pri zaraďovaní do praxe a pri prenose a využívaní poznatkov z praxe do škôl.
  • Podpora zapojenia podnikateľskej sféry do prípravy a obsahu pedagogických dokumentov a pri praktickej časti odborného vzdelávania na základe skúseností získaných v tuzemsku a v zahraničí, tak aby tieto plnšie reflektovali potreby praxe a kritériá obvyklé v rámci EÚ.
  • Podpora a organizovanie vzdelávania pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornej úrovne pracovnej sily vrátane jej rekvalifikácie podľa potrieb rozvoja spoločnosti a ekonomiky a zvyšovania kvality riadiaceho manažmentu. Pre uvedené získavať a využívať aj zdroje z domácich a zahraničných fondov určených pre túto oblasť, ako aj sponzorské príspevky a dary.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt, podnikateľskej etiky a morálky ako súčasť formovania podnikateľského prostredia.
  • Podpora rozvoja duchovných hodnôt a kultúry spoločnosti vrátane podnikateľskej sféry pri tvorbe a ochrane životného prostredia, podpora zavádzania a využívania ekologicky nezávadných technológií, výrobných procesov šetriacich životné prostredie a zdravie ľudí, vrátane podpory zvyšovania kvality a nezávadnosti pracovného prostredia, podpory uvádzania a šírenia na trh zdravotne neškodných výrobkov z domácej výroby alebo z dovozu.
  • Podpora vzdelávania v environmentálnej oblasti tak z hľadiska celospoločenského, ako aj z hľadiska potrieb regiónov, zaťaženia ich životného prostredia ako celku. V tomto smere účelne spolupracovať aj s občianskymi aktivitami, zvlášť pri formovaní a zavádzaní právnych predpisov, ktoré regulujú aktivity vo vyššie uvedených oblastiach.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov aj za rok 2019 umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, ktorú založila Slovenská obchodná a priemyselná komora, je taktiež zaregistrovaná v zozname prijímateľov pre rok 2020.

Aj touto formou Vám chceme poďakovať, ak ste nám za uplynulý rok poukázali 2% z Vašich daní. Už tradične sme tieto prostriedky použili v oblasti vzdelávania pri riešení jedného z kľúčových problémov – nedostatku finančných prostriedkov pri výchove odborníkov pre podnikateľskú prax.

Poskytli sme finančné prostriedky pre zabezpečenie celoslovenských súťaží žiakov stredných odborných škôl, ktoré organizuje Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK v spolupráci so SOŠ. Zúčastnili sa jej školy – členovia SOPK a Sekcie ODCV. Tieto súťaže sú výbornou príležitosťou na konfrontáciu vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl, ocenenie ich úsilia v teoretickej i praktickej príprave na uplatnenie sa na trhu práce, ale aj výmenu skúseností pedagogických pracovníkov SOŠ, čo by bez finančného prispenia partnerov nebolo možné.

Ďalším projektom, ktorý sme v roku 2019 finančne podporili je „SLOVAK UNIVERSITY STARTUP CUP 2019“. Vyhlasovateľmi uvedeného celoslovenského projektu sú JCI Slovakia a Slovenská obchodná a priemyselná komora. Cieľom projektu SLOVAK UNIVERSITY STARTUP CUP je podporiť inovatívne nápady a myšlienky mladých podnikateľov a pomôcť pri transformácii ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania.

Nadácia podporila aj organizovanie konferencie „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019“, ktorej sa zúčastnili predstavitelia slovenských firiem, akademickej obce a zahraničných zastupiteľských úradov na Slovensku.

Veríme, že i tento rok nám zachováte priazeň a prostredníctvom podielu z dane Vašej spoločnosti podporíte nadáciu a jej ďalšiu činnosť v prospech rozvoja vzdelávania i ekológie a poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve na účet našej nadácie.

Kontaktné údaje o nadácii:
Názov: Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie
Sídlo: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
Identifikačné číslo: 31812414
Právna forma: nadácia
Účet v Tatra banke: 2622741101/1100
IBAN: SK 87 1100 0000 0026 2274 1101