V súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu SR, ktoré prijal v boji proti ochoreniu COVID-19, dňa 12. marca 2020, sa vo viacerých podnikoch a organizáciách začali pripravovať na možný zákaz vývozu/ tranzitu/dovozu materiálov, častí a súčastí, hotových výrobkov v SR, resp. v krajinách – obchodných partnerov SR.

Jednou z otázok spojených s takýmto prípadným opatrením je aj kvalifikované podanie žiadosti o vydanie Osvedčenie o vyššej moci / Certificate of Force Majeure (CFM), ktoré je oprávnená vydávať SOPK, ako autorizovaná verejnoprávna inštitúcia na území SR.

Metodika, ako požiadať o vydanie certifikátu o existencii prekážky „vyššej moci“ (CFM) vo výrobe a/alebo  distribúcií tovaru, spolu s formulárom žiadosti a vzorom takéhoto osvedčenia, je zverejnená na web portáli SOPK, v časti:

Všetky podania ŽoV CFM na SOPK, resp. RK SOPK musia byť elektronickou poštou! Originál CFM (papierový) si môžu podniky dohodnúť s vystavujúcim pracoviskom SOPK, a to buď osobne alebo zaslanie poštovým kuriérom (cena 12 €/ zásielka) na adresu žiadateľa.

Cena prvopisu CFM je 120 €+ 20% DPH = 144 €; poplatok za vydanie druhopisu a každého ďalšieho n-opisu je spoplatnené vo výške 50% z poplatku za prvopis.

 

Poznámka: Aj pri dôsledkoch epidémie ochorenia COVID-19 na výrobu a zásobovanie tovarom, musia žiadatelia okrem podania žiadosti (ŽoV VMC), priložiť aj vyhlásenie podniku- žiadateľa (podpísané štatutárom) o dôsledku tohto ochorenia na výrobu a prevádzku podniku. Súčasťou podkladov k žiadosti je aj potvrdenie kompetentného orgánu verejnej správy (napr. pri práceneschopnosti pracovníkov – regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚ VZ), potvrdzujúci počet práceneschopných pracovníkov).