Podpora etických princípov podnikania v SR

Vyhlásenie súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ pre rok 2021

(19. ročník súťaže)  

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) má eminentný záujem, aby podnikateľská etika uplatňovaná v širokom okruhu podnikateľských subjektov na Slovensku vytvárala podmienky a umožňovala prienik morálky a spoločenskej zodpovednosti  do ekonomických, ako aj do užších obchodných vzťahov, a tým ovplyvňovala efektívnosť podnikania a prispievala tak aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku. SOPK od roku 2002 vyhlasuje súťaž – Veľká cena SOPK – zameranú na dodržiavanie etických princípov v podnikaní s cieľom rozšíriť okruh tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, svojich spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich konkurentov.

Na základe uznesenia Predstavenstva SOPK číslo 195/6/2021 z 24. júna 2021, ktorým boli potvrdené Pravidlá súťaže „Veľká cena SOPK“, vzor prihlášky pre rok 2021 a harmonogram zabezpečenia 19. ročníka súťaže, 

Predstavenstvo SOPK vyhlasuje súťaž „Veľká cena SOPK“ pre rok 2021

Prihlášku do súťaže pre rok 2021 vrátane odporúčanej dokumentácie na hodnotenie možno posielať Úradu SOPK po zverejnení tejto výzvy od septembra 2021, najneskôr však do konca februára 2022.

Priložená sprievodná dokumentácia, napr. výročné správy, komentár ku kritériám súťaže a pod., môže prezentovať hodnotenie za predchádzajúci rok, v tomto prípade za rok 2020.

Subjekty budú do súťaže zaraďované na základe úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky, ktorú treba poslať alebo doručiť Úradu SOPK, prípadne aj prostredníctvom regionálnych komôr SOPK na adresu:

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Grösslingová 4
816 03 Bratislava

» Pravidlá súťaže Veľká cena SOPK sú uvedené v prílohe 1

» Prihláška vrátane kritérií a podmienok súťaže je v prílohe 2

» Doterajšie výsledky súťaže sú uvedené v prílohe 3

Podrobnejšie informácie záujemcom poskytnú všetky regionálne komory SOPK alebo JUDr. Iveta Šteffeková, zastupujúca tajomníčka predsedu SOPK, tel. 02/5413 1159, e-mail: iveta.steffekova@sopk.sk.