Zásady hospodárenia SOPK

Na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) ako verejnoprávna inštitúcia je samostatným hospodárskym subjektom. Hospodári na základe rozpočtu schváleného zhromaždením delegátov.

Rozsah a spôsob vedenia účtovníctva o pohybe majetku a záväzkoch, nákladoch a výnosoch zabezpečuje komora v súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

V súlade s uvedenými postupmi účtovania, komora má vypracovaný účtový rozvrh, ktorý obsahuje účty potrebné na podchytenie stavu a pohybu majetku a záväzkov a na podchytenie výsledkov hospodárenia.

Účtovníctvo je spracúvané formou analytickej evidencie na základe prvotných dokladov osobitne za úrad komory a regionálne kancelárie (alebo regionálne komory v prípadoch, ak tieto vzniknú v priebehu ďalšieho obdobia).

Prostredníctvom výpočtovej techniky a prenosu údajov z komorových regiónov sa účtovníctvo komplexne spracúva v úrade SOPK.

Na základe podkladov účtovníctva komora mesačne spracúva údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov SOPK v členení na úrad komory a regionálne komory). Výsledkom spracovania údajov je súvaha a výkaz ziskov a strát.

Komora má vypracované interné smernice, ktoré stanovujú postupy účtovania, obehu účtovných dokladov a vykonania inventarizácie majetku a záväzkov.

Najvyšším kontrolným orgánom v oblasti hospodárenia je zhromaždenie delegátov. Ekonomickú kontrolu v priebehu roka zabezpečuje predstavenstvo komory a dozorná rada. Priebežnú kontrolu zabezpečujú vedúci pracovníci v rámci organizačného usporiadania komory.

Ročnú účtovnú závierku a výsledok hospodárenia schvaľuje zhromaždenie delegátov na základe overenia účtovnej závierky a výroku auditora a správy dozornej rady o výsledku hospodárenia komory za príslušný rok.

Slovenská obchodná a priemyselná komora hospodári s finančnými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu – jeho príjmovej a výdavkovej časti. Rozpočet schvaľuje zhromaždenie delegátov a splnomocňuje predstavenstvo na úpravu rozpočtu v priebehu roka.

Rozhodujúcim zdrojom získavania finančných prostriedkov na zabezpečenie funkcie komory v rámci ekonomického systému sú:

 • členské príspevky
 • tržby z predaja vlastných služieb.

 

Výšku a skladbu členských príspevkov schvaľuje zhromaždenie delegátov. Členský príspevok je pre členov SOPK nákladovou položkou. Z územného hľadiska služby pre členskú základňu v rámci jednotlivých regiónov Slovenska zabezpečujú regionálne komory SOPK.


V rámci rozdelenia kompetencií medzi úradom komory a regionálnymi komorami, úrad komory zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • riadi celkový chod komory, koordinuje činnosť v rámci aktivít vo vnútrokomorových a zahraničných vzťahoch
 • podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných predpisov a opatrení v oblasti podnikania
 • v oblasti zahraničných vzťahov koordinuje činnosti v oblastiach služieb, informatiky a propagácie, zabezpečuje vzťahy s Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži Eurochambers a národnými komorami, zriaďuje, riadi a financuje zahraničné zastúpenia SOPK, spracúva dopyty a ponuky zo zahraničia, spolupracuje so zahraničnými informačnými strediskami organizuje celoslovenské misie
 • zabezpečuje informačný systém o podnikateľských subjektoch a systém vzájomnej informovanosti v rámci komory
 • zabezpečuje, dopĺňa a aktualizuje databázu členov SOPK
 • riadi a organizuje činnosť celoštátnych sekcií, odborných skupín a výborov pri SOPK
 • zabezpečuje publikačnú činnosť a vydávanie periodika
 • zabezpečuje konzulárne overovanie obchodných dokladov, koordinuje postup v oblasti overovania a vystavovania dokladov, vrátane reklamácií ATA karnetov
 • v ekonomickej oblasti zabezpečuje spracovanie hospodárskych výsledkov za celú SOPK spracúva mzdovú agendu a vydáva vnútorné organizačné normy a smernice
 • zabezpečuje činnosť Rozhodcovského súdu pri SOPK
 • je sekretariátom Slovenského výboru BIAC pre OECD.

 

Regionálne komory zabezpečujú najmä:

 • v oblasti členskej základne styk s podnikateľskými subjektami, aktualizáciu informačnej databázy členov a poskytujú informačný servis o podnikateľských subjektoch
 • v zahraničnej oblasti spolupracujú so zahraničnými regionálnymi partnermi, organizujú návštevy zahraničných partnerov, organizujú misie svojich členov v zahraničí, zabezpečujú ponukové konanie a kontaktovanie zahraničných firiem na podnikateľské subjekty regiónu a opačne, v koordinácii s úradom organizujú účasť na výstavách a veľtrhoch
 • zabezpečujú colnú a certifikačnú agendu
 • poskytujú poradenstvo k právnym, finančným, daňovým a colným otázkam
 • organizujú semináre a školenia v regióne
 • organizujú činnosť sekcií a odborných skupín regiónu
 • v ekonomickej oblasti zabezpečujú prvotné doklady pre spracovanie účtovnej evidencie, mzdovej a osobnej agendy.

 

Na zabezpečenie uvedených aktivít po vecnej, personálnej a finančnej stránke sa tržby regionálnych komôr, za členské príspevky rozdelia v pomere 40:60 medzi úrad komory a príslušnú regionálnu komoru.

Druhým rozhodujúcim zdrojom príjmov komory sú tržby z predaja vlastných služieb. Efektívne náklady súvisiace so službami, na ktorých sa podieľajú spoločne úrad komory a regionálne komory, sa rozúčtujú v rámci vnútropodnikového účtovníctva podľa osobitného kľúča.
Ide o tieto služby:

 • služby v oblasti vydávania a certifikácie obchodných dokladov
 • služby pre oblasť karnetov ATA
 • vybrané služby v oblasti informatiky.

Slovenská obchodná a priemyselná komora nebola zriadená na podnikanie. V zmysle § 19 zákona č. 286/92 Zb. a následných zmien je oslobodená od dane z príjmov plynúcich z činností, za účelom ktorej vznikla. Príjmy komory sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu a slúžia na zabezpečenie financovania potrieb komory v súlade s jej hlavným poslaním.

Tržby za služby, ktoré nevyplývajú pre komoru zo zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách a sú založené na komerčnom základe prinášajúcom zisk, budú v účtovníctve analyticky sledované a zdaňované na základe zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov a následných zmien a doplnkov.


Výška členského príspevku SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) z hľadiska hospodárenia s finančnými prostriedkami vystupuje ako samostatný hospodársky subjekt. Hospodárenie je zabezpečené prostredníctvom rozpočtu komory, ktorý schvaľuje Zhromaždenie delegátov SOPK.

Súčasnú výšku členského príspevku SOPK schválilo Zhromaždenie delegátov SOPK dňa 24.apríla 2008 a zaokrúhlenie výšky členského príspevku SOPK v eurách smerom nadol a nahor dňa 21.apríla 2015.
Základňou pre výpočet členského príspevku je úhrn zdaniteľných príjmov.