Stanovy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Čl. 1

 

 1. Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej len „komora“) je verejno-právna inštitúcia pôsobiaca na území Slovenskej republiky, ktorá vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.
 2. Komora je právnickou osobou, zriadenou zákonom Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 3. Sídlom komory je Bratislava. Komora zriaďuje regionálne komory na území vyššieho územného celku Slovenskej republiky, ak o to požiadajú aspoň dve tretiny členov komory z príslušného vyššieho územného celku. Na činnosť regionálnych komôr sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 4. Vyššie územné celky Slovenskej republiky, v ktorých komora zriaďuje regionálne komory, sú komorovými regiónmi.
 5. Názov regionálnej komory sa určí podľa sídla regionálnej komory (napr. Banskobystrická regionálna komora SOPK).

 

DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ KOMORY

Čl. 2

 

 1. Komora zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona.
 2. Komora v rámci svojej pôsobnosti najmä:
  1. podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania,
  2. spolupôsobí pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov Slovenskej republiky so zahraničím,
  3. napomáha zlaďovať záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi,
  4. nadväzuje a rozvíja styky s komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí a uzatvára s nimi dohody, organizuje hospodárske a obchodné misie a delegácie,
  5. zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahraničí a na tento účel vydáva odborné publikácie,
  6. zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch,
  7. vydáva pre svojich členov osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode,
  8. organizuje zmierovacie konania v hospodárskych sporoch medzi svojimi členmi,
   ch.  vykonáva funkciu informačno-sprostredkovateľského centra pre vyhľadávanie obchodných partnerov v tuzemsku a v zahraničí,
  9. poskytuje členom poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených s podnikaním v hospodárskej sfére,
  10. organizuje vzdelávaciu činnosť,
  11. zriaďuje a spravuje zariadenia a inštitúcie na podporu rozvoja podnikania a vzdelanosti v tejto oblasti,
  12. vykonáva vlastnú hospodársku činnosť na podporu riadneho výkonu svojich úloh a v súlade so svojím poslaním,
  13. propaguje ekologicky vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania,
  14. zriaďuje regionálne komory a kancelárie,
  15. spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní prípravy a odborného vzdelávania v stredných odborných školách,
  16. podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študíjnych odborov a učebných odborov,
  17. zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
 3. Regionálne komory vykonávajú činnosti uvedené v Čl. 2 odsek 2 písm. b) až m) vo vzťahu k členom komory, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území, pre ktoré boli zriadené. Činnosť regionálnej komory uvedená v Čl. 2 odsek 2 písm. a) sa týka právnych predpisov vydávaných na úrovni vyšších územných celkov a všeobecne záväzných nariadení obcí.
  Vzťahy medzi komorou a regionálnymi komorami vo vyššie uvedených činnostiach sa upravia vzájomnou dohodou. O ďalších kompetenciách navrhnutých regionálnou komorou rozhoduje predstavenstvo komory.
 4. Komora spolupracuje v súlade so zákonom a týmito stanovami s občianskymi združeniami a podnikateľskými zväzmi.

 

TRETIA ČASŤ
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

Čl. 3

 

 1. Členmi komory sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach.
 2. Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena komory na základe písomnej žiadosti podnikateľského subjektu. Po doručení písomnej žiadosti komora vystaví faktúru na zaplatenie členského príspevku. Členský príspevok sa pokladá za zaplatený dňom pripísania na účet komory. Žiadateľovi vzniká dňom zaplatenia členského príspevku právo na využívanie služieb poskytovaných komorou. Dňom prijatia je dátum rozhodnutia predstavenstva komory o prijatí za člena. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo v komore možno podať sťažnosť zhromaždeniu delegátov. Rozhodnutie zhromaždenia delegátov je konečné.
 3. Komora zapíše člena do zoznamu členov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí. Výška členského príspevku v roku prijatia za člena do 30.6. je 100% ročného členského príspevku, od 1.7. vo výške 50% ročného členského príspevku.
 4. Práva a povinnosti člena komory vznikajú dňom rozhodnutia o prijatí za člena.
 5. Členstvo v komore zaniká dňom výmazu zo zoznamu členov na základe
  1. zániku oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
  2. úmrtia fyzickej osoby,
  3. zániku právnickej osoby,
  4. písomného oznámenia člena o vystúpení z komory,
  5. vylúčenia člena z komory,
  6. nezaplatenia členského príspevku v stanovenej výške a lehote,najneskôr do 31.12. kalendárneho roka.
 6. Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva. Zaplatený členský príspevok na príslušný rok, v ktorom členstvo zaniká, sa nevracia.
 7. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré boli členmi komory pred účinnosťou zákona NR SR č. 121/1996 Z. z., ostávajú členmi komory, ak do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti citovaného zákona neoznámili komore, že z nej vystupujú. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v zákonnej lehote komore neoznámili, že z nej vystupujú, ostávajú členmi komory, pokiaľ si plnia povinnosti stanovené v Čl. 4 odsek 4 stanov.
 8. Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré svojím konaním poškodili dobré meno a oprávnené záujmy komory alebo ich konanie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, alebo ak si neplnia povinnosti stanovené v Čl. 4 odsek 4 písm.) a až b) stanov zanikne členstvo v komore ich vylúčením. O vylúčení člena z komory rozhoduje predstavenstvo komory. Ak konaním vylúčeného člena komory došlo k poškodeniu dobrého mena alebo oprávnených záujmov komory, môže komora žiadať od vylúčeného člena odškodnenie.
 9. Členstvo v komore je priame a individuálne. Kolektívne členstvo prostredníctvom tretej osoby, napr. prostredníctvom asociácií, zväzov a združení, nie je prípustné.
 10. Úrad komory vedie zoznam členov komory, zoznam vylúčených členov komory a archívny zoznam bývalých členov komory.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Čl. 4

 

 1. Členovia komory sú oprávnení:
  1. navrhovať a voliť orgány komory,
  2. zúčastňovať sa na činnosti komory,
  3. podávať návrhy na zlepšenie činnosti komory,
  4. podieľať sa na skvalitňovaní prípravy a rozvoja odborného vzdelávania v stredných odborných školách.
 2. Členovia komory majú právo na bezplatné služby a na zľavy z ceny služieb v zmysle platného cenníka komory.
 3. Členovia komory majú ďalej právo
  1. na informácie o právnych, colných, ekologických a ekonomických podmienkach v tuzemsku a v zahraničí,
  2. zúčastňovať sa na výstavách a veľtrhoch organizovaných komorou v tuzemsku a v zahraničí,
  3. na osvedčenia vydávané komorou o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch v medzinárodnom obchode,
  4. na sprostredkovanie informácií o obchodných partneroch v tuzemsku a v zahraničí,
  5. na poradensko-konzultačné služby od úradu komory a pracovných orgánov komory vo veciach, ktoré svojou povahou patria do okruhu činnosti komory, najmä na právne, finančné a colné poradenstvo,
  6. zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách organizovaných komorou,
  7. využívať služby komory v oblasti propagácie, ekologicky vhodných foriem výroby, výrobkov a podnikania,
  8. na ochranu pred nepoctivými obchodnými vzťahmi,
   ch.  zúčastňovať sa obchodných rokovaní a zahraničných stretnutí, kde účasť organizuje komora,
  9. používať zariadenia a iné služby komory, najmä
   • služby v oblasti informatiky a sprostredkovateľských činností,
   • služby poskytované delegátom komory v zahraničí,
   • kontaktné informácie o inštitúciách a ústredných orgánoch štátnej správy v tuzemsku a v zahraničí,
   • aktuálne informácie z tuzemska a zo zahraničia a z činnosti komory prostredníctvom komorového časopisu, ako aj ďalších odborných časopisov a publikácií vydávaných komorou,
   • služby súvisiace s rozhodovaním sporov o majetkové nároky rozhodcovským súdom komory v medzinárodnom a vnútroštátnom obchodnom styku,
   • služby v oblasti propagácie podnikateľských aktivít na veľtrhoch a výstavách s účasťou komory,
   • využívanie knižnično-dokumentačného fondu komory,
   • propagáciu členov prostredníctvom nadnárodných informačných sietí, do ktorých má komora prístup,
   • účasť na dianí v rámci komory prostredníctvom sekcií a ďalších poradných orgánov komory
  10. na certifikát o členstve v komore.
 4. Členovia komory sú povinní:
  1. riadiť sa stanovami komory,
  2. plniť uznesenia orgánov komory,
  3. v určenej výške platiť členské príspevky so splatnosťou do 30 dní po doručení faktúry.

 

PIATA ČASŤ
ORGÁNY KOMORY

Čl. 5

Činnosť komory riadia jej volené orgány, ktorými sú:

 1. zhromaždenie delegátov,
 2. predstavenstvo,
 3. predseda,
 4. dozorná rada,
 5. generálny tajomník.

 

Čl. 6

 

 1. Najvyšším orgánom komory je zhromaždenie delegátov. Tvoria ho delegáti zvolení členmi komory podľa volebného poriadku komory na obdobie päť rokov.
  Delegátom zhromaždenia delegátov komory môže byť osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom člena komory alebo osoba, ktorú štatutárny zástupca člena komory poverí alebo jej udelí plnomocenstvo.
  Delegátom zhromaždenia delegátov komory môže byť aj významný predstaviteľ hospodárskej sféry pokiaľ o tom rozhodnú členovia komory s výnimkou pracovníkov orgánov štátnej správy a samosprávy a osôb, na ktoré sa vzťahuje ústavný zákon NR SR číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkonne funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona NR SR číslo 545/2005 Z.z. Tým nie je vylúčené, aby poslanci Národnej rady SR, poslanci zastupiteľstiev vyšších územných celkov, poslanci mestských zastupiteľstiev a rektori vysokých škôl nemohli byť po splnení zákonných požiadaviek volení do orgánov komory.
  Mandát každého delegáta trvá 5 rokov a zaniká:

  1. vzdaním sa mandátu,
  2. smrťou delegáta,
  3. neplnením si riadne a včas povinnosti delegáta, alebo člena komory, ktorého delegát zastupuje,
  4. z dôvodov dlhodobej alebo trvalej prekážky, ktorá bráni vo výkone činnosti delegáta.

  Na uvoľnené miesta delegátov v priebehu volebného obdobia nastupujú náhradníci, ktorí spĺňajú podmienky určené stanovami pre voľby do zhromaždenia delegátov komory a kooptovaní významní predstavitelia hospodárskej sféry. Počet kooptovaných delegátov nesmie prekročiť 10% z celkového počtu zvolených delegátov.

 2. Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo pravidelne najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov. Písomné oznámenie o čase, mieste rokovania a programe zhromaždenia delegátov sa zasiela delegátom najmenej 15 dní pred jeho konaním.
 3. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:
  1. schvaľovať stanovy, volebný poriadok komory , rokovací poriadok komory a pravidlá rozhodcovského súdu, ako aj ich zmeny a doplnky,
  2. určovať hlavné úlohy komory,
  3. voliť a odvolávať predsedu, podpredsedov, generálneho tajomníka a ďalších členov predstavenstva a členov dozornej rady,
  4. schvaľovať zásady hospodárenia a rozpočet komory, ročnú účtovnú závierku a správy predstavenstva a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory za obdobie od posledného zhromaždenia delegátov,
  5. rozhodovať o druhu, výške a splatnosti členských príspevkov a o spôsobe ich výpočtu,
  6. rozhodovať o sankciách za nedodržiavanie povinností členmi komory (Čl.4),
  7. rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu predstavenstva o neprijatí za člena komory a o jeho vylúčení.
 4. Zhromaždenie delegátov si môže vyhradiť rozhodnutie aj o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov komory.
 5. Pôsobnosť zhromaždenia delegátov v komorovom regióne vykonáva valné zhromaždenie zložené zo všetkých jeho členov alebo zhromaždenie delegátov volených zástupcov právnických osôb a fyzických osôb v príslušnom vyššom územnom celku Slovenskej republiky (Čl.1, odsek 3 a 4).

 

Čl. 7

 

 1. Najvyšším orgánom komory v období medzi zasadaniami zhromaždenia delegátov je predstavenstvo.
 2. Predstavenstvo komory je volené zhromaždením delegátov na obdobie piatich rokov. Pätnásť členov predstavenstva je volených priamo na zhromaždení delegátov. Skladá sa z predsedu, podpredsedov, generálneho tajomníka komory a ďalších členov. Predstavenstvo sa doplňuje o predsedov regionálnych komôr. Na uvoľnené miesta členov predstavenstva komory v priebehu volebného obdobia nastupujú delegáti, ktorí spĺňajú podmienky určené pre voľby do zhromaždenia delegátov komory. Počet kooptovaných členov predstavenstva nesmie presiahnuť 10 % z celkového počtu členov predstavenstva.
 3. Predstavenstvo najmä
  1. zvoláva zhromaždenie delegátov a pripravuje podklady pre jeho rokovanie,
  2. zabezpečuje vykonávanie uznesení zhromaždenia delegátov,
  3. rozhoduje o prijatí za člena komory alebo vylúčení člena z komory,
  4. volí členov predsedníctva rozhodcovského súdu,
  5. zriaďuje a zrušuje regionálne komory a kancelárie,
  6. zodpovedá za hospodárenie komory a kancelárií,
  7. rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré nie sú zverené inému orgánu komory.
 4. Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej tri razy do roka na základe písomnej pozvánky alebo mimoriadne, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov predstavenstva, a to do 30 dní od ich požiadania. V prípade, že predseda nezvolá predstavenstvo do 30 dní od požiadania, zvoláva predstavenstvo podpredseda komory určený predkladateľmi návrhu. Svoju činnosť vykonáva predstavenstvo až do zvolenia nového predstavenstva komory. Material na rokovanie sa zasiela členom predstavenstva aspoň sedem dní pred rokovaním predstavenstva.
 5. Predstavenstvo môže zrušiť regionálnu komoru na území vyššieho územného celku ak
  1. o to požiadajú aspoň dve tretiny členov komory z príslušného vyššieho územného celku,
  2. nevykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom a stanovami komory,
  3. nezabezpečuje plnenie funkcií regionálnej komory v príslušnom vyššiom územnom celku,
  4. alebo nevie dokladovať ekonomickú udržateľnosť a minimálne členské príspevky nedosahujú hranicu 83000 euro / rok a počet členských subjektov je nižší jako 100 členov regionálnej komory.
   Podmienky na zrušenie regionálnej komory podľa písm. a) až d) platia aj na zrušenie existujúcich regionálnych komôr.
 6. Pôsobnosť predstavenstva v komorovom regióne vykonáva predstavenstvo regionálnej komory volené zhromaždením zástupcov právnických osôb a fyzických osôb vo vyššom územnom celku Slovenskej republiky. Predseda komorového regiónu je v súlade s volebným poriadkom členom predstavenstva komory. Predstavenstvo regionálnej komory má spravidla od 11 do 25 volených zástupcov.
 7. Predstavenstvo na plnenie svojich úloh zriaďuje výkonný výbor zložený z predsedu, podpredsedov a generálneho tajomníka komory. Členovia tohto výboru sú štatutárnymi orgánmi komory
 8. Výkonný výbor najmä
  1. vykonáva bežné spravovanie činnosti komory,
  2. prerokúva návrhy a opatrenia zásadného charakteru týkajúce sa činnosti a hospodárenia komôr,
  3. posudzuje návrhy na zriaďovanie pracovných orgánov komory a predkladá ich so svojím stanoviskom predstavenstvu na prerokovanie a schválenie,
  4. vymenúva členov rozhodcovského súdu,
  5. potvrdzuje do funkcie zvolených predsedov sekcií a odborných výborov,
  6. pripravuje podklady pre rokovanie predstavenstva komory,
 9. Výkonný výbor zasadá podľa potreby.
 10. Pôsobnosť výkonného výboru v komorovom regióne vykonáva predseda, podpredsedovia a riaditeľ úradu regionálnej komory.

 

Čl. 8

 

 1. Na čele komory a predstavenstva je predseda komory volený zhromaždením delegátov na obdobie piatich rokov.
 2. Predseda riadi činnosť komory a spolu s podpredsedami komory dozerá na prácu úradu komory. Predseda menuje členov komory do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách. Koná v mene komory a podpisuje za ňu. Za svoju činnosť je zodpovedný zhromaždeniu delegátov.
 3. Predseda komory vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určia uznesenia zhromaždenia delegátov alebo predstavenstvo.
 4. Predsedu komory zastupuje v plnom rozsahu ním poverený podpredseda komory.

 

Čl. 9

 

 1. Kontrolným orgánom komory je dozorná rada.
 2. Dozorná rada je päťčlenná. Volí ju zhromaždenie delegátov na obdobie piatich rokov. Zvolení členovia si volia zo svojho stredu predsedu a podpredsedu dozornej rady. Na uvoľnené miesta členov dozornej rady v priebehu volebného obdobia nastupujú náhradníci, ktorí spĺňajú podmienky určené stanovami pre voľby do zhromaždenia delegátov komory.
 3. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. Členom dozornej rady nemôže byť pracovník komory.
 4. Dozorná rada najmä:
  1. kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia delegátov, dodržiavanie stanov a rokovacieho poriadku komory
  2. vykonáva ročnú kontrolu hospodárenia, previerku účtovníctva a ročných účtovných výkazov; o výsledku kontroly predkladá správu predstavenstvu spolu s návrhom opatrení a odporúčaní pre zhromaždenie delegátov
  3. určuje výšku odmeny a náhrady za náklady spojené s výkonom funkcie členovi predstavenstva, ak o tom rozhodne zhromaždenie delegátov.
 5. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby najmenej jedenkrát do roka. V prípade, ak predseda nezvolá dozornú radu, zvoláva ju podpredseda, alebo hociktorý člen dozornej rady, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Material na rokovanie sa zasiela členom dozornej rady aspoň sedem dní pred rokovaním dozornej rady. Rokovania dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa predseda komory.

 

Čl. 10

 

 1. Pracovnými orgánmi komory sú sekcie a odborné výbory. Prostredníctvom týchto orgánov sa členovia komory aktívne podieľajú na činnosti komory.
 2. Sekcie a odborné výbory ustanovuje predstavenstvo ako odvetvové, prierezové, odborné alebo územné orgány. Na ich čele je predseda, ktorého vymenúva predstavenstvo komory na základe výsledkov volieb členov príslušnej sekcie. Funkciu tajomníka vykonáva osoba poverená generálnym tajomníkom.

 

Čl. 11

 

 1. Výkon všetkých operatívnych, finančných a bežných záležitostí v rozsahu pôsobnosti a úloh komory zabezpečuje úrad komory. Do pôsobnosti úradu komory podliehajú úrady regionálnych komôr.
 2. Úrad komory vedie administratívu a zabezpečuje bežný chod komory, koordinuje legislatívnu činnosť vo vzťahu k podnikateľsým subjektom a k štátnej správe a samospráve, pripravuje podklady pre rokovanie orgánov komory, vedie evidenciu členov komory, vystavuje osvedčenia o významných právnych skutočnostiach formou verejných listín, a vykonáva ostatnú agendu hospodárskej správy.
 3. Na čele úradu komory je generálny tajomník komory, ktorý riadi jeho činnosť, zodpovedá za personálnu agendu a za hospodárenie úradu.
 4. Na čele úradu regionálnej komory alebo kancelárie je riaditeľ, ktorého na návrh predsedu komorového regiónu vymenúva generálny tajomník.
 5. Generálny tajomník, riaditelia úradov regionálnych komôr a kancelárií sú pracovníkmi úradu komory.

 

Čl. 12

 

 1. Funkcie v orgánoch komory sú čestné s výnimkou funkcie generálneho tajomníka, ako aj funkcie jedného člena predstavenstva komory, ak o tom rozhodne zhromaždenie delegátov.
 2. Predsedovi, podpredsedom a ďalším členom predstavenstva s výnimkou generálneho tajomníka, patrí odmena a náhrada za náklady spojené s výkonom funkcie.
 3. Každý má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie v orgánoch komory.

 

Čl. 13

Podrobnosti o voľbách a rokovaní orgánov komory upraví volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory.

ŠIESTA ČASŤ
ROZHODCOVSKÝ SÚD

Čl. 14

 

 1. Komora zriaďuje rozhodcovský súd ako stály nezávislý orgán pre rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami a vytvára podmienky pre riadny výkon jeho činnosti.
 2. Výkon operatívnych, finančných a bežných záležitostí rozhodcovského súdu zabezpečuje jeho sekretariát , ktorý vedie generálny tajomník.
 3. Organizačnéusporiadanie, právomoc a príslušnosť rozhodcovského súdu a ďaľšie náležitosti upravia pravidlá rozhodcovského súdu.

 

SIEDMA ČASŤ
REGIONÁLNE KOMORY

Čl. 15
Pôsobnosť regionálnej komory

 

 1. Regionálna komora je súčasťou komory, zabezpečuje činnosť komory v komorovom regióne a má spôsobilosť na právne úkony v rozsahu prevzatých činností od komory. Regionálna komora zodpovedá za realizáciu rozhodnutí volených orgánov a rešpektovanie vnútorných komorových smerníc v rámci svojej pôsobnosti. Prevzaté činnosti sa spravujú podľa zákona č. 9/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a schválených stanov. V komorovom regióne pôsobia valné zhromaždenie regionálnej komory alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory, predstavenstvo regionálnej komory a riaditeľ úradu regionálnej komory. Na ich činnosť, ak nie je ustanovené inak, sa primerane vzťahujú zákon, tieto stanovy a ďalšie vnútorné komorové predpisy.
 2. Regionálna komora v rámci svojej pôsobnosti najmä
  1. podieľa sa na príprave právnych noriem a opatrení v oblasti podnikania vydávaných miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v komorovom regióne,
  2. spolupôsobí pri uskutočňovaní hospodárskych vzťahov so zahraničnými obchodnými komorami v záujme členov komorového regiónu,
  3. napomáha zlaďovať záujmy členov regionálnej komory v oblasti podnikania a ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi,
  4. nadväzuje a rozvíja styky s regionálnymi komorami a obchodnými regionálnymi inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí a uzatvára s nimi dohody, organizuje hospodárske a obchodné misie a delegácie pre členov komorového regiónu,
  5. v spolupráci s komorou zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahraničí a vydáva propagačné publikácie regionálneho charakteru,
  6. zabezpečuje propagáciu členov komorového regiónu v tuzemsku a v zahraničí vrátane účasti na regionálnych výstavách a veľtrhoch,
  7. vydáva osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode pri rešpektovaní podmienok zvereného poverenia a medzinárodných zmluvných záväzkov komory,
  8. organizuje zmierovacie konania v hospodárskych vzťahoch so zahraničím medzi členmi komorového regiónu,
  9. vykonáva funkciu informačno-sprostredkovateľského centra pre komorový región pri vyhľadávaní obchodných partnerov v príslušných regiónoch v tuzemsku a v zahraničí,
  10. poskytuje členom komorového regiónu poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených s podnikaním v hospodárskej sfére,
  11. organizuje vzdelávaciu činnosť najmä pre členov regionálnej komory, plní úlohy pri skvalitňovaní prípravy a odborného vzdelávania v stredných odborných školách a pri kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania v komorovom regióne,
  12. spravuje zariadenia a inštitúcie na podporu rozvoja podnikania a vzdelanosti svojich členov v komorovom regióne,
  13. vykonáva vlastnú hospodársku činnosť na podporu riadneho výkonu svojich úloh a v súlade so svojím poslaním v komorovom regióne,
  14. propaguje ekologicky vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania svojich členov v komorovom regióne.
 3. O ďalších kompetenciách navrhnutých regionálnou komorou rozhoduje predstavenstvo komory.
 4. Spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi regionálnej samosprávy,orgánmi miestnej samosprávy, občianskymi združeniami a podnikateľskými zväzmi, ktoré majú sídlo v komorovom regióne.
 5. Vedie zoznam členov komory v komorovom regióne.

 

Čl. 16
Valné zhromaždenie a zhromaždenie delegátov

 

 1. Valné zhromaždenie regionálnej komory alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory vykonáva pôsobnosť zhromaždenia delegátov komory v regionálnej komore.
 2. Valné zhromaždenie regionálnej komory je zložené zo všetkých jej členov. Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je zložené zo zvolených zástupcov členov regionálnej komory, ktorá má aspoň 150 členov. O voľbe a počte volených zástupcov členov zhromaždenia delegátov a náhradníkov zhromaždenia delegátov rozhodne predstavenstvo regionálnej komory na základe výsledkov volieb podľa počtu členov k termínu volieb pre dané funkčné obdobie s minimálnym počtom 30 delegátov.
 3. Voľby do orgánov regionálnych komôr upraví volebný poriadok príslušnej regionálnej komory, ktorý vychádza z volebného poriadku komory.
 4. Valné zhromaždenie regionálnej komory alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory sa koná najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov regionálnej komory alebo volených zástupcov členov regionálnej komory. Zvoláva ho predstavenstvo regionálnej komory spôsobom a v lehotách určených zákonom a stanovami komory.

 

Čl. 17
Predstavenstvo regionálnej komory

 

 1. Pôsobnosť predstavenstva v komorovom regióne vykonáva predstavenstvo regionálnej komory. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie regionálnej komory alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory na dobu päť rokov. Predstavenstvo regionálnej komory má aspoň 11 volených členov alebo volených zástupcov komorového regiónu.
 2. Na čele predstavenstva regionálnej komory je predseda. Predseda regionálnej komory je v súlade s volebným poriadkom komory členom predstavenstva komory.
 3. Predstavenstvo regionálnej komory vykonáva svoju činnosť v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia členov regionálnej komory alebo zhromaždenia delegátov regionálnej komory.
 4. Členmi predstavenstva regionálnej komory sú predseda, podpredsedovia a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením členov alebo volenými zástupcami regionálnej komory. Členom predstavenstva je riaditeľ úradu regionálnej komory. Predsedu a podpredsedov predstavenstva regionálnej komory volí a odvoláva valné zhromaždenie regionálnej komory alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory.
 5. Predstavenstvo regionálnej komory rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré zákon, tieto stanovy alebo uznesenia valného zhromaždenia regionálnej komory alebo zhromaždenia delegátov regionálnej komory nezverujú inému orgánu komory.
 6. Predstavenstvo regionálnej komory najmä:
  1. pripravuje podklady na rokovanie valného zhromaždenia alebo zhromaždenia delegátov regionálnej komory a zabezpečuje vykonanie jeho uznesení,
  2. vykonáva dozor nad činnosťou úradu regionálnej komory,
  3. prerokúva návrh rozpočtu regionálnej komory pri rešpektovaní vnútorných predpisov komory, prijíma opatrenia na jeho dodržiavanie a predkladá ho valnému zhromaždeniu regionálnej komory na schválenie,
  4. schvaľuje návrh na úpravu ročného rozpočtu regionálnej komory,
  5. schvaľuje návrh plánu aktivít regionálnej komory na príslušný kalendárny rok,
  6. predkladá návrhy na menovanie a odvolanie riaditeľa úradu regionálnej komory generálnemu tajomníkovi,
  7. predkladá návrh na prijatie za člena komory alebo na vylúčenie člena z komory za komorový región,
  8. prerokováva návrh opatrení v personálnej oblasti ešte pred ich vykonaním,
   ch.  prerokúva a schvaľuje ustanovovanie regionálnych sekcií a odborných skupín v komorovom regióne,
  9. potvrdzuje do funkcie zvolených predsedov sekcií a odborných skupín so sídlom v komorovom regióne,
  10. prerokúva a schvaľuje návrh plánu spolupráce so zahraničnými regionálnymi obchodnými komorami a podpisuje s nimi dohody o vzájomnej spolupráci,
  11. zodpovedá za plnenie úloh v komorovom regióne a kontroluje hospodárenie regionálnej komory,
  12. zabezpečuje realizáciu komorovej politiky a plnenie uznesení komorových orgánov v komorovom regióne.
 7. Členovia predstavenstva regionálnej komory sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, vyplývajúcich z ich funkcie, ktorých presadenie alebo využitie pre vlastné účely by mohlo spôsobiť škodu komore alebo jej členom.

 

Čl. 18
Riaditeľ úradu regionálnej komory

 

 1. Na čele úradu regionálnej komory je riaditeľ.
 2. Riaditeľ úradu regionálnej komory je v pracovno-právnom vzťahu s komorou.
 3. Riaditeľ úradu regionálnej komory najmä
  1. zabezpečuje plnenie všetkých záležitostí v rozsahu pôsobnosti a úloh regionálnej komory,
  2. zodpovedá za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných komorových predpisov v regionálnej komore,
  3. zodpovedá predstavenstvu regionálnej komory za plnenie úloh spojených so zabezpečovaním aktivít členských subjektov v komorovom regióne,
  4. zabezpečuje organizačnú štruktúru regionálnej komory na základe opatrení predstavenstva regionálnej komory,
  5. zodpovedá predstavenstvu regionálnej komory za prijaté opatrenia v personálnej oblasti,
  6. zodpovedá za prípravu podkladov na rokovanie predstavenstva regionálnej komory a predstavenstva komory, orgánov komory a za hospodárenie regionálnej komory.
 4. Riaditeľ úradu regionálnej komory je členom predstavenstva regionálnej komory.

 

ÔSMA ČASŤ
HOSPODÁRENIE KOMORY

Čl. 19

 

 1. Komora je samostatným hospodárskym subjektom a hospodári s finančnými prostriedkami, s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou. Hospodári podľa rozpočtu schváleného zhromaždením delegátov na kalendárny rok. Komora môže spravovať aj majetok štátu podľa osobitného predpisu.
 2. Príjmy komory tvoria:
  1. členské príspevky
  2. príjmy za výkony a služby poskytované komorou
  3. iné príjmy a príspevky
  4. dary.

 

DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 20

 

 • Správca majetku štátu môže so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky previesť na komoru správu nehnuteľného majetku Slovenskej republiky, ktorý komora nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh podľa zákona
 • Tieto zmeny a doplnenia stanov, schválených zhromaždením delegátov 23. júna 1992, boli schválené zhromaždením delegátov 29. apríla 1999, 25. apríla 2006, 23. apríla 2009, 21. apríla 2015
 • Stanovy v znení zmien a doplnkov nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.