Rokovací poriadok Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Rokovací poriadok Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len „komora“) upravuje zásady rokovania a rozhodovania volených, kontrolných a pracovných orgánov komory.

Čl. 2
Zhromaždenie delegátov

 

 1. Zhromaždenie delegátov je zvolávané predstavenstvom komory pravidelne najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov.
 2. Každý delegát má jeden hlasovací hlas.
  Člen komory môže na základe písomného plnomocenstva zastupovať na valnom zhromaždení regionálnej komory najviac tri členské subjekty, v ktorých nemá majetkovú účasť alebo nie je ich štatutárnym zástupcom.
 3. Rokovanie zhromaždenia delegátov riadi predseda komory. V prípade jeho neprítomnosti riadi rokovanie zhromaždenia delegátov ten podpredseda komory, ktorého tým predseda komory poverí (ďalej len „poverený podpredseda komory“).
 4. Zhromaždenie delegátov rokuje a rozhoduje na základe písomných materiálov pripravených predstavenstvom.
 5. Zhromaždenie delegátov je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov z nadpolovičnej väčšiny komorových regiónov s rozhodovacím hlasom. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s rozhodovacím hlasom. Zhromaždenie delegátov sa môže uzniesť, že o niektorých otázkach bude rozhodovať tajným hlasovaním.
 6. Ak nie je zhromaždenie delegátov schopné unášať sa po uplynutí jednej hodiny od stanoveného začiatku jeho konania, zvolá predstavenstvo komory náhradné zhromaždenie tak, aby sa konalo najskôr po uplynutí 21 dní a najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov sa zvoláva rovnakým spôsobom.
  Náhradné zhromaždenie delegátov je schopné uznášať sa, ak je prítomná najmenej jedna polovica delegátov.
 7. Zhromaždenie delegátov môže výnimočne prijať rozhodnutia aj mimo zasadnutia zhromaždenia delegátov.
  Pri písomnom hlasovaní musia byť dodržané tieto náležitosti:

  1. písomná forma návrhu uznesenia
  2. predloženie návrhu delegátom na vyjadrenie
  3. určenie lehoty na vyjadrenie delegáta
  4. písomné vyjadrenie delegáta (súhlas, alebo nesúhlas) v určenej lehote
  5. nevyjadrenie delegáta v určenej lehote znamená jeho súhlas.

  Písomné hlasovanie sa uskutoční tak, že väčšina sa počíta vždy z celkového počtu delegátov. Návrh uznesenia a oznámenie výsledkov hlasovania delegátov a všetky úkony spojené s hlasovaním zabezpečuje predstavenstvo komory.

 8. Náhradné valné zhromaždenie členov regionálnej komory alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory zvolá predstavenstvo regionálnej komory tak, aby sa konalo najskôr po uplynutí 21 dní odo dňa , keď sa malo konať pôvodne zvolané a najneskôr 21 dní pred konaním zhromaždenia delegátov komory. Pre rokovanie valného zhromaždenia členov komorového regiónu a zhromaždenia delegátov komorového regiónu platia primerane ustanovenia tohto článku.
 9. O priebehu a výsledkoch rokovania zhromaždenia delegátov sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda komory, prípadne poverený podpredseda komory.

 

Čl. 3
Predstavenstvo

 

 1. Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej tri razy do roka, alebo mimoriadne, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov predstavenstva, a to do 30 dní od ich požiadania. V prípade, že predseda nezvolá predstavenstvo do 30 dní od požiadania, zvoláva predstavenstvo podpredseda komory určený predkladateľmi návrhu.
 2. Rokovanie predstavenstva riadi predseda komory. V prípade jeho neprítomnosti riadi rokovanie predstavenstva ním poverený podpredseda komory.
 3. Člen predstavenstva sa môže dať zastupovať na rokovaní predstavenstva len so súhlasom predsedu komory alebo so súhlasom ním povereného podpredsedu komory. Zástupca sa musí preukázať písomným splnomocnením. Má poradný hlas.
 4. Predstavenstvo rokuje a rozhoduje spravidla na základe písomných materiálov pripravených úradom komory. Tieto materiály sa zasielajú členom predstavenstva najmenej sedem dní pred rokovaním predstavenstva.
 5. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komory, príp. ním povereného podpredsedu komory.
 6. O priebehu rokovania a prijatých uzneseniach predstavenstva sa spíše záznam, do ktorého sa zapisujú závery prerokovania jednotlivých bodov programu. Záznam podpisuje predseda komory, príp. ním poverený podpredseda komory. Zasiela sa všetkým členom predstavenstva.
 7. Rokovanie výkonného výboru zvoláva predseda komory podľa potreby. Primerane preň platia ustanovenia tohto článku o rokovaní predstavenstva.
 8. Pre rokovanie predstavenstva, alebo regionálneho výboru komorového regiónu platia primerane ustanovenia tohto článku.

 

Čl. 4
Dozorná rada

 

 1. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Dozornú radu môže zvolať aj podpredseda, alebo hociktorý jej člen, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Predseda dozornej rady riadi jej rokovanie. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo ním poverený člen dozornej rady. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.
 2. Dozorná rada rokuje na základe písomných materiálov pripravených úradom komory alebo jednotlivými členmi tejto rady.
 3. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne toho člena dozornej rady, ktorý ho zastupuje.
 4. O priebehu rokovania a návrhoch opatrení a odporúčaní dozornej rady sa spíše záznam. Záznam podpisuje predseda dozornej rady. Zasiela sa všetkým členom dozornej rady. Správu o výsledkoch kontroly predkladá dozorná rada predstavenstvu spolu s návrhom opatrení a odporúčaní pre zhromaždenie delegátov.

 

Čl. 5
Pracovné orgány

 

 1. Sekcie a odborné výbory komory zvoláva ich predseda po dohode s tajomníkom podľa potreby. Predseda sekcie alebo odborného výboru riadi jeho rokovanie. V prípade neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpredseda.
 2. Na prerokovanie jednotlivých odborných otázok môžu byť zriadené pracovné skupiny.
 3. Členovia orgánov uvedených v odseku 1 úzko spolupracujú s úradom komory.
 4. O výsledkoch rokovania vyhotovuje tajomník zápis, v ktorom sú uvedené závery a odporúčania týchto orgánov pre predstavenstvo komory.

 

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 

 • Tieto zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku boli schválené mimoriadnym zhromaždením delegátov dňa 23. októbra 1996, zhromaždením delegátov dňa 25. apríla 2006 a zhromaždením delegátov dňa 23.apríla 2009.
 • Rokovací poriadok v znení zmien a doplnkov nadobúda účinnosť dňom schválenia.