Slovenská obchodná a priemyselná komora vo veľkej miere podporuje aktivity univerzít a stáva sa významným partnerom pre zviditeľnenie výskumného potenciálu univerzít nielen v praxi, ale najmä v medzinárodnom priestore.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave ako člen SOPK ponúka expertízy  a možnosti spolupráce v rôznych oblastiach výskumu ako je materiálové inžinierstvo, výrobné technológie, aplikovaná informatika, automatizácia, ale i v oblastiach priemyselného inžinierstva či environmentálnom inžinierstve. Neodmysliteľným a kľúčovým faktorom úspešnosti univerzít, resp. ich fakúlt so zameraním na najmä technické študijné odbory predovšetkým v oblasti strojárstva, progresívnych technológií a spracovaním moderných materiálov so špeciálnym zameraním v praxi je orientácia na medzinárodnú spoluprácu akademických vedeckých tímov v oblasti vedy, základného a aplikovaného výskumu a následného transferu technológií a získaných poznatkov do praxe.

Ponuku na spoluprácu s praxou predstavuje možnosti riešení pre prax aj v špecifických aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike. Ide najmä o poskytnutie expertíz  z projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Databázu ponuky spolupráce s praxou MTF STU nájdete tuhttp://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home