Valné zhromaždeniu členov Trnavskej regionálnej komory SOPK, s plánovaným dátumom konania dňa 18.05.2021 , s plánovaným začiatkom o 13:00 hod. , s plánovaným miestom konania Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava, bolo vzhľadom na preventívne opatrenia, ktoré boli prijaté vo vzťahu k možnosti šírenia nákazy vírusu COVID-19 (koronavírus) bolo na základe rozhodnutia predstavenstva Trnavskej regionálnej komory a štatutárov SOPK zrušené.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody boli materiály zaslané a bolo zároveň rozhodnuté, že schvaľovanie jednotlivých bodov uvedených v Materiály na Valné zhromaždenie Trnavskej regionálnej komory SOPK sa uskutoční hlasovaním per rollam.

V rámci stanoveného termínu pre hlasovanie, z celkového počtu 72 členov SOPK v pôsobnosti TTRK SOPK predložilo súhlasné písomné stanovisko 44 členov, t.j. 61 % z celkového počtu členov v pôsobnosti TTRK SOPK. Ostatní členovia sa písomne nevyjadrili, čo je v zmysle Rokovacieho poriadku TTRK SOPK považované za súhlas.

Valné zhromaždenie TTRK SOPK schválilo nasledovné uznesenia:

Správu o činnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK za rok 2020

Plnenie rozpočtu TTRK SOPK za rok 2020

Návrh plánu aktivít TTRK SOPK na rok 2021

Návrh rozpočtu TTRK SOPK na rok 2021

Zápisnica z písomného hlasovania TTRK SOPK TU:img_0001.pdf