Nahrávam Udalosti

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár

KÚPNO – PREDAJNÁ  ZMLUVA  SO  ZAHRANIČNÝM  OBCHODNÝM  PARTNEROM

DÁTUM A ČAS: 26.5.2022

9.30. hod.

MIESTO: Kapitulská 12 Trnava (bývalý hotel Dream)
TÉMA A PROGRAM:  P r o g r a m :

1)  Predkontraktačná fáza vývozného a dovozného obchodného prípadu

a)  Ponukové a dopytové konanie

b)  Vyjasňovanie pozícií budúcich kontrahentov v oblasti kvality, komercie a logistiky

c)  Cenové rokovania  –  konfrontácia možností predávajúceho/kupujúceho s podmienkami konkrétneho trhu

–    význam a štruktúra zahraničných priamych obchodných nákladov v cenovej kalkulácii

2)  Analýza a opodstatnenosť hlavných náležitosltí  KPZ

a)  Zrozumiteľná a výstižná formulácia jednotlivých bodov KPZ v dohodnutom jazyku

b)  Prílohy ku KPZ a jasná odvolávka na ne v jej texte

3)  K o n t r a k t á c i a 

a)  Hlavné rokovanie  –  organizačná a odborná príprava

b)  Finalizácia hlavných náležitostí  KPZ

c)  Nutnosť aplikácie  INCOTERMS  vo všetkých KPZ  –  nielen s UK a tretími krajinami

d)  Kritéria a voľba platobnej podmienky v KPZ  –  eliminácia reálneho inkasného rizika

e)  Význam  Všeobecných dodacích podmienok v KPZ

–    Materiálne právo

–    Arbitráž  –  neutrálna pozícia

–    Vis major situácia  –  podmienky vzniku, dokumentácia a lehoty trvania

f)   KPZ a nadväzujúce zmluvy  (prepravná, poistná a zastupiteľská).

 Cieľová  skupina účastníkov:  odborní pracovníci pôsobiaci vo firmách v SR, ktorí realizujú zahranično-obchodné operácie v exporte a importe tovarov.

P o z n á m k y  : 

a)  Účastníci obdržia sprievodné pracovné a študijné materiály k téme seminára.

b)  Diskusia a operatívne konzultácie k jednotlivým bodom programu seminára.

c)  Časový rozvrh  seminára  –  2 – 3  hodiny  (á 60 minút), vratane krátkej prestávky.

 LEKTOR: Ing. Ľubor  Kostelný, nezávislý konzultant
ORG. GARANT: Peter Kovář  Tel.: 033/55 12 744                       E-mail: peter.kovar@sopk.sk
VLOŽNÉ: Člen SOPK (osoba)  30 eur plus DPH                      Nečlen (osoba) 60  € plus DPH
Záväznú prihlášku prosím  odošlite na e-mail peter.kovar@sopk.sk najneskôr do 16.5.2022
PRIEZVISKO, MENO, TITUL:
FUNKCIA:  
FIRMA, ADRESA:
TEL./ E-MAIL:
IČO/IČ DPH:
BANKOVÉ SPOJENIE:
PLATBA: Prevodom na účet TTRK SOPK Trnava: č. ú. IBAN SK09 1100 0000 0026 2223 0248, VS: 26022020, ŠS: IČO vašej spoločnosti.
 

STORNO:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti  nevracia, seminára sa môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže uskutočniť z iného, organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.
REGISTRÁCIA: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní  riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky.

Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách  TT RK SOPK.

Go to Top