Nahrávam Udalosti

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár

“ Colný kódex Únie… – všeobecný prierez colnými predpismi“

DÁTUM A ČAS: 9.12. 2021

Začiatok :  9.00 hod.

MIESTO: Kapitulská 12, (bývalý hotel Dream)
TÉMA A PROGRAM: Téma :    Colný kódex Únie… – všeobecný prierez colnými predpismi

Obsah:

·         Právny základ colných predpisov

·         Základné pojmy

·         Všeobecné ustanovenia: zatriedenie tovaru, colná hodnota tovaru, pôvod tovaru, záruka, colné konanie, colné režimy, colný dlh pri dovoze a ostatné dovozné platby, zákazy a obmedzenia

·         Diskusia, otázky, odpovede

Predpokladané trvanie odborného seminára 6 vyučovacích hodín, + prestávka

 LEKTOR: Prednášajúci: Miloš Schmidt
ORG. GARANT: Peter Kovář  Tel.: 033/55 12 744                       E-mail: peter.kovar@sopk.sk
VLOŽNÉ: Člen SOPK (osoba) 40 eur plus DPH                             Nečlen (osoba)  80 € plus DPH

 

Záväzná prihláška

Záväznú prihlášku prosím  odošlite na e-mail peter.kovar@sopk.sk najneskôr do 6.12.2021

MENO :
FUNKCIA:  
FIRMA, ADRESA:
TEL./ E-MAIL:
IČO/IČ DPH:
BANKOVÉ SPOJENIE:
PLATBA: Prevodom na účet TTRK SOPK Trnava: č. ú. IBAN SK09 1100 0000 0026 2223 0248, VS: 26022020, ŠS: IČO vašej spoločnosti.
 

STORNO:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti  nevracia, seminára sa môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže uskutočniť z iného, organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.
REGISTRÁCIA: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní  riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky.

Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách  TT RK SOPK.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV *

Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní jej osobných údajov V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spracúva prevádzkovateľ, ktorým je Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trnavská regionálna komora SOPK (ďalej len „TTRK SOPK“), so sídlom Trhová 2, 917 01 Trnava, IČO: 30842654, osobné údaje uvedené v prihláške vyššie za účelom účasti na vyššie uvedenej akcii ( seminár) TTRK SOPK (ďalej len „Akcia“) po dobu 10 rokov. Osobné údaje sú poskytnuté od tretej osoby, ktorá dotknutú osobu (ktorej sa poskytuje táto informácia ) na vyššie uvedenú Akciu prihlásila a je uvedená pod prihlasovacím údajom „Názov spoločnosti“. Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt a sú spracúvané na základe plnenia zmluvného vzťahu s treťou osobou (prihláška na Akciu ). Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. NRK SOPK týmto prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Na základe písomnej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov a ich prenosnosť; podať návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň týmto udeľujem súhlas so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy TTRK SOPK a so zasielaním informácií o jej aktivitách a tiež súhlas na vyhotovenie a použitie obrazových snímok z Akcie s cieľom zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti s touto Akciou. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa http://web.sopk.sk

 

 

 

Miesto a dátum :                                                                               pečiatka a podpis :

 

 

Go to Top