Nahrávam Udalosti

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na prezenčný odborný seminár

“ Colný kódex Únie… – všeobecný prierez colnými predpismi“

DÁTUM A ČAS: 24.5.2022

Začiatok :  9.30 hod.

MIESTO: Kapitulská 12, (bývalý hotel Dream)
TÉMA A PROGRAM: Téma :    Colný kódex Únie… – všeobecný prierez colnými predpismi

Obsah:

·         Právny základ colných predpisov

·         Základné pojmy

·         Všeobecné ustanovenia: zatriedenie tovaru, colná hodnota tovaru, pôvod tovaru, záruka, colné konanie, colné režimy, colný dlh pri dovoze a ostatné dovozné platby, zákazy a obmedzenia

·         Diskusia, otázky, odpovede

Predpokladané trvanie odborného seminára 6 vyučovacích hodín, + prestávka

 LEKTOR: Prednášajúci: Miloš Schmidt
ORG. GARANT: Peter Kovář  Tel.: 033/55 12 744                       E-mail: peter.kovar@sopk.sk
VLOŽNÉ: Člen SOPK (osoba) 40 eur plus DPH                             Nečlen (osoba)  80 € plus DPH
Záväznú prihlášku prosím  odošlite na e-mail peter.kovar@sopk.sk najneskôr do  16.5.  2022
MENO :
FUNKCIA:  
FIRMA, ADRESA:
TEL./ E-MAIL:
IČO/IČ DPH:
BANKOVÉ SPOJENIE:
PLATBA: Prevodom na účet TTRK SOPK Trnava: č. ú. IBAN SK09 1100 0000 0026 2223 0248, VS: 26022020, ŠS: IČO vašej spoločnosti.
 

STORNO:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti  nevracia, seminára sa môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže uskutočniť z iného, organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.
REGISTRÁCIA: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní  riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky.

Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách  TT RK SOPK.

Go to Top