Loading...
TT RK SOPK HOME2021-12-12T17:18:49+01:00

PREČO A AKO SA STAŤ ČLENOM SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

Obchodná a podnikateľská činnosť rovnako ako aj vykonávanie nezávislého remesla je ideálnou kombináciou individuálnej a tímovej činnosti. Trhová spoločnosť stojí odpradávna na slobodnej individualite, no obchodníci, podnikatelia a vykonávatelia slobodných povolaní sa vždy spájali do cechov a gíld a zakladali hanzy a obchodné komory. Robia tak dodnes. Takto spoločne sa im lepšie darí presadzovať a chrániť svoje individuálne záujmy. Lojalita, ktorú jednotliví členovia odovzdávajú celku sa im vracia v podobe lojality celku voči nim. Silné a stabilné združenie má väčšie možnosti starať sa o obchodné záujmy každého svojho člena ako osamotený jednotlivec pohltený každodenným bojom o prežitie.

Slovenská obchodná a priemyselná komora bola založená na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona NR SR č. 121/1996 Z. z.

Členom SOPK sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti.

 • SOPK Vám umožní, aby ste sa ako podnikatelia dostali všade, kde potrebujete
 • SOPK Vám pomôže presadiť sa na zahraničných trhoch
 • SOPK Vám poradí ako predať Váš tovar alebo službu efektívnejšie
 • SOPK Vám pomôže pri hľadaní nových odbytísk
 • SOPK prispeje k odbornému rastu Vašej firmy
 • SOPK Vám umožní presadzovať Vaše názory v rámci sekcií podľa odvetvového záujmu:
 • SOPK Vám pomôže pri riešení obchodných sporov

Všetky informácie o členstve v SOPK…

Ak ste sa rozhodli stať sa členom SOPK je potrebné:

 1. vyplniť prihlášku do SOPK,
 2. na základe vystavenej faktúry uhradiť členský príspevok (resp. jeho alikvótnu čiastku podľa stanov SOPK čl.3 odsek 3)

Členom SOPK sa stávate po schválení v Predstavenstve SOPK.

Po zaplatení členského príspevku môžete využívať služby SOPK so zľavou. Na zľavách môžete získať 2-násobok toho, čo zaplatíte na členskom príspevku. Viac informácií nájdete v článku Kreditný rámec pre členov SOPK.

V krajinách s rozvinutou ekonomikou zohrávajú svoju úlohu mladí podnikatelia, ako realizátori nových postupov a inovácií v podnikaní. Aj preto je na Slovensku potrebné popri skúsených manažéroch na všetkých úrovniach ekonomických aktivít podporiť a súčasne vytvoriť podmienky pre generáciu mladých, vzdelaných a odborne fundovaných podnikateľov, ktorí vstup do EÚ vítajú napriek krátkodobým skúsenostiam v oblasti medzinárodných výrobných a obchodných vzťahov. Na druhej strane v súčasnosti už v únii takíto podnikatelia pôsobia, a preto je prospešné využiť vytvorený priestor na vzájomnú výmenu skúseností či preberania know- how.

Na základe uvedených poznatkov SOPK pripravila v rámci komorovej štruktúry nový dlhodobý projekt podpory skupiny mladých podnikateľov pod názvom Platforma mladého podnikateľa. Cieľom platformy je popri podpore rozvoja malého a stredného podnikania vytvoriť priestor aj pre združovanie a vzájomnú spoluprácu mladých podnikateľov, a to aj z hľadiska štruktúry ich podnikania či profesijného zamerania.

Všetky informácie o Platforme mladých podnikateľov…

DÔLEŽITÉ OZNAMY

  Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na prezenčný odborný seminár " Colný kódex Únie... – všeobecný prierez colnými predpismi“ DÁTUM A ČAS: 24.5.2022 Začiatok :  9.30 hod. MIESTO: Kapitulská 12, (bývalý [...]

  Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár KÚPNO - PREDAJNÁ  ZMLUVA  SO  ZAHRANIČNÝM  OBCHODNÝM  PARTNEROM DÁTUM A ČAS: 26.5.2022 9.30. hod. MIESTO: Kapitulská 12 Trnava (bývalý hotel Dream) TÉMA [...]

  Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár o kybernetickej bezpečnosti DÁTUM A ČAS: 10.6.2022 10.00 hod. MIESTO: Kapitulská 12 Trnava (bývalý hotel Dream) TÉMA A PROGRAM: Seminár predstavuje metodickú [...]

  2004, 2022

  Ponuka spolupráce s praxou MTF STU

  |20 apríla, 2022|

  Slovenská obchodná a priemyselná komora vo veľkej miere podporuje aktivity univerzít a stáva sa významným partnerom pre zviditeľnenie výskumného potenciálu univerzít nielen v praxi, ale najmä v medzinárodnom priestore. Materiálovotechnologická fakulta [...]

  Go to Top