EDU-MATECH

PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

 

Aké majú byť vzdelávacie programy na vysokých školách pre vzdelávanie pracovníkov v oblastiach
• materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie;
• strojárskych technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby;
• automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov?

Odpoveď poskytne projekt „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MATech“.

Aktivity
1. Zmapovanie požiadaviek podnikov
2. Vytvorenie expertnej skupiny
3. Spracovanie stratégie celoživotného vzdelávania v technicky zameraných oblastiach
4. Návrh zamerania a koncipovanie osnov kurzov/seminárov/školení celoživotného vzdelávania
5. Realizácia pilotných kurzov v najviac žiadaných oblastiach
6. Vytvorenie databázy prednášok, seminárov, školení a kurzov CŽV
7. Vytvorenie partnerskej siete pre CŽV v technicky zameraných oblastiach

AKTUÁLNE REALIZUJEME: Pripomienovanie Stratégie celoživotného vzdelávania v technicky zameraných oblastiach s prílohou 3

Publikačné výstupy
Tlačová správa 22.7.2020
Info článok OPH XI/2020
Vyhodnotenie on-line dotaznikoveho prieskumu
Vyhodnotenie hĺbkového prieskumu

Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768
Kód ITMS2014+: 304011U768
Doba riešenia: 02/2020 – 07/2021 (18 mesiacov)

Partneri projektu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Vedúci partner)
Národní klastrová asociace, Ostrava, ČR (Hlavný cezhraničný partner)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín (Partner)

Bližšie informácie: Ján Václav, Jaroslav Šmíd
sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834