PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

 

Aké majú byť vzdelávacie programy na vysokých školách pre vzdelávanie pracovníkov v oblastiach
• materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie;
• strojárskych technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby;
• automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov?

Odpoveď poskytne projekt „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MaTech“.

Aktivity
1. Zmapovanie požiadaviek podnikov
2. Vytvorenie expertnej skupiny
3. Spracovanie Stratégie celoživotného vzdelávania v technicky zameraných oblastiach; Príloha č. 3.
4. Návrh zamerania a koncipovanie osnov kurzov/seminárov/školení celoživotného vzdelávania
5. Realizácia pilotných kurzov v najviac žiadaných oblastiach
6. Vytvorenie databázy prednášok, seminárov, školení a kurzov CŽV
7. Vytvorenie partnerskej siete pre CŽV v technicky zameraných oblastiach

Aktuálna ponuka:
Dohoda o pristúpení k Memorandu o spolupráci (Vzor)

17.3.2022         Zlín;  Kyberbezpečnost v regionech
21.-23.4.2022 Brno; Spoločná účasť na výstave a odbornom programe;  Stavebné veľtrhy – Výstavište Brno
26.4.2022       Trenčín; Pokročilé vzdelávacie kurzy pre zamestnancov firiem – Kybernetická bezpečnosť

 

Publikačné výstupy
Info článok OPH XI/2020
Zborník  Trendy v plastikárskom priemysle, (str. 56-57)
Spravodaj Slovenského plastikárskeho klastra, číslo 1/2022,  číslo 4/2021
Dny kvality 2021– Konference pro systémy managementu
Konferencia Výpočtová mechanika 2021 (str. 174)
Analysis of lifelong learning in industrial enterprises
PLASTICPORTAL  XII/2020XII/2021
E-spravodaj TRK SOPK 16.12.2021
Info článok OPH I/2022 (str. 25-26)

Vyhodnotenie on-line dotaznikoveho prieskumu
Vyhodnotenie hĺbkového prieskumu
Stratégia celoživotného vzdelávania v technicky zameraných oblastiach; Príloha č. 1č. 2; č. 3.
Technicky pokročilé  kurzy  a tréningy pre podniky a klastre
Brožúra s ponukou kurzov pre podniky
Memorandum o spolupráci

 

Partneri projektu:
(Vedúci  partner)
Slovenská technická univerzite v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
web: www.mtf.stuba.sk    kontaktná osoba: Assoc. Prof. RNDr. Maria Behulova, PhD. 

(Hlavný cezhraničný partner)
Národní klastrová asociace 
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba
web: nca.cz     kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Ivo Říha

(Partner)
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 91101 Trenčín
web: sopk.sk/tn     kontaktná osoba: Ing. Ján Václav

 

Web stránka projektu: www,edumatech.sk

 

Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768
Kód ITMS2014+: 304011U768
Doba riešenia: 02/2020 – 07/2021 (18 mesiacov)