Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V súlade so všeobecnými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu a na základe rozhodnutia Úradu SOPK sa Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK plánované v stredu 25. mája 2021 neuskutočnilo prezenčnou formou. Schvaľovanie materiálov Valným zhromaždením Trenčianskej regionálnej komory SOPK sa uskutoční hlasovaním per rollam. Členovia SOPK v pôsobnosti Trenčianskej regionálnej komory SOPK boli v tejto súvislosti oslovení emailom 14.5.2021 s lehotou na vyjadrenie do 25.5.2021 do 12:00 hod.

V určenej lehote z celkového počtu 101 členov SOPK v pôsobnosti Trenčianskej regionálnej komory SOPK nik nepredložil nesúhlasné stanovisko. Súhlasné písomné stanovisko predložilo 49 členov, t.j. 48,5 % z celkového počtu členov Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Ostatní členovia v určenej lehote nedoručili svoje stanovisko, čo je v zmysle Rokovacieho poriadku SOPK považované za súhlas.

Zápisnicu z písomného hlasovania per rollam si môžete stiahnuť TU .

Go to Top