Nahrávam Udalosti

Cieľ webinára: je venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov. Poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinam mimo Európskej únie. Sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe. Komunikujte efektívne s Vašimi obchodnými partnermi vďaka získaným poznatkom a zručnostiam. Ocenia Vaše znalosti a prehľad, získate ich dôveru, vybudute si silnú pozíciu, eliminujete riziká. Vhodné pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, prepravcov/dopravcov, operátorov tiež začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode.

 

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupjú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, pre nákupcov a predajcov. Odporúčame pracovníkom k získaniu prehľadu a orientácie v colnej problematike, aby mohli efektívne komunikovať pri vybavovaní zásielok.

 

Termín konania: 29. októbra 2021 od 9.00 hod. do 15.00 hod., s prestávkami prostredníctvom platformy zoom

Uzávierka prihlášok: 27.10.2021.

 

Program odborného webinára:

1. Colná terminológia a výklad pojmov
2. Právny základ – unitárne colné predpisy, ich pôsobnosť a zmeny
3. Colné a daňové územia Európskej únie – tovar so statusom Únie, kedy Intrastat a kedy colné konanie?
4. Colné konanie od začiatku, cez jeho priebeh až po ukončenie
5. Sprievodca colnými režimami – vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
6. Sprievodné dokumenty k zásielkám – colné, účtovné, prepravné, certifikáty, osvedčenia
7. Aké sú osobitosti colného konania:
– podľa druhu dopravy pri preprave tovaru
– podľa smeru a druhu obchodnej transakcie
– spôsobu jej realizácie
– podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci
– podľa použitého colné režimu
8. Uplatnenie pravidiel pôvodu – preferenčný, nepreferenčný pôvod, dôkazy o pôvode
9. Colný dlh – záruky, oslobodenie, vymeranie, platba
10. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

 

Lektor: Mgr. Jozef Vaško, em.h.c.i., konateľ, odborný konzultant, lektor, colný špecialista

 

Účastnícky poplatok: Členovia SOPK: 42 EUR s DPH/osoba, ostatní: 84 EUR s DPH/osoba
V poplatku je zahrnutý študijný materiál a osvedčenie o absolvovaní.

 

Elektronická prihláška

 

Organizačný garant: Katarína Martišková, katarina.martiskova@sopk.sk, 032/65 23 834

 

 

Go to Top