Prvá časť
Základné ustanovenia

§ 1

Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len “Rozhodcovský súd”) zriadený v súlade s ustanovením § 16 zák. č. 9/1992 Zb. ako nezávislý orgán pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (ďalej len “komora”) je stálym rozhodcovským súdom pre rozhodovanie sporov vzniknutých z vnútroštátnych a z medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov1 (ďalej len zák. č. 244/2002 Z. z.).

§ 2

 1. Rozhodcovský súd môže rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní2 vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.
 2. Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať spory o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory ktoré súvisia s núteným výkonom rozhodnutí, a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a  ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.3
 3. Rozhodcovský súd rozhoduje spory uvedené v § 1, ak jeho právomoc vyplýva
  1. z medzinárodnej zmluvy
  2. z rozhodcovskej zmluvy písomne uzavretej účastníkmi konania.4
 4. Rozhodcovský súd pri prejednávaní sporov uvedených v § 1 postupuje podľa Pravidiel Rozhodcovského súdu, ktoré tvorí tento Štatút Rozhodcovského súdu a Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu. Konanie pred Rozhodcovským súdom je jednostupňové.

Druhá časť
Organizácia Rozhodcovského súdu

§ 3

Rozhodcovský súd sa skladá z Predsedníctva Rozhodcovského súdu (ďalej len “Predsedníctvo”), predsedu, rozhodcov a generálneho tajomníka.

§ 4
Predsedníctvo Rozhodcovského súdu

 1. Na čele Rozhodcovského súdu je desaťčlenné Predsedníctvo. Generálny tajomník Rozhodcovského súdu je členom Predsedníctva ex offo, ostatných deviatich členov volí Predstavenstvo komory na 5 rokov. Predstavenstvo komory zvolí aj dvoch náhradníkov do Predsedníctva. Ak člen Predsedníctva nemôže vykonávať funkciu, povolá Predsedníctvo za neho do konca funkčného obdobia, alebo ad hoc na jedno konkrétne zasadnutie, náhradníka.
 2. Predsedníctvo volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu na základe návrhu Predstavenstva komory. Predseda počas svojej neprítomnosti poverí zastupovaním podpredsedu. V prípade, že predseda nemôže z vážnych dôvodov poveriť zastupovaním podpredsedu, podpredsedu poverí zastupovaním Predsedníctvo.
 3. Členovia Predsedníctva môžu vykonávať funkcie rozhodcu alebo predsedu rozhodcovského senátu, ak sa v tejto veci nezúčastnia na rozhodovaní Predsedníctva.
 4. Predsedníctvo vykonáva úkony, ktoré sú mu zverené týmto Štatútom, ako aj všetky iné úkony, ktoré patria do právomoci Rozhodcovského súdu a nepatria predsedovi Rozhodcovského súdu, rozhodcom ani generálnemu tajomníkovi. Predsedníctvo najmä dozerá na riadny priebeh rozhodcovského konania. Prostredníctvom generálneho tajomníka a sekretariátu obstaráva správnu agendu Rozhodcovského súdu. Schádza sa na pravidelných schôdzach, ktoré zvoláva predseda Rozhodcovského súdu. Schôdze Predsedníctva pripravuje generálny tajomník, ktorý sa tiež zúčastňuje na všetkých rokovaniach Predsedníctva ako člen Predsedníctva ex offo s hlasovacím právom.
 5. Predsedníctvo je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov vrátane povolaných náhradníkov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho.
 6. Členovia Predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie člena Predsedníctva.
 7. Pri poškodení dobrého mena Rozhodcovského súdu rozhodcom tohto súdu, môže Predsedníctvo navrhnúť príslušnému orgánu komory vyčiarknutie tohto rozhodcu zo Zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu.

§ 5
Rozhodcovia

 1. Spory podľa tohto Štatútu rozhodujú rozhodcovia zapísaní v Zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu5.
 2. Ak osobitný predpis6 alebo zákon o rozhodcovskom konaní neustanovuje inak, rozhodcom v spore pred Rozhodcovským súdom môže byť každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo a má vo svojom odbore minimálne 10 ročnú prax. a skúsenosti vhodné na výkon funkcie rozhodcu7.
 3. V sporoch o nárokoch z medzinárodného obchodného styku sa môžu ako rozhodcovia zúčastňovať aj cudzí štátni príslušníci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ods. 2, ak si ich sporové strany zvolili za rozhodcov, alebo ich vymenoval predseda Rozhodcovského súdu.
 4. Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Kto funkciu rozhodcu prijme, je povinný túto funkciu vykonávať nestranne a spravodlivo v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na rozhodovanie sporov. Pri výkone funkcie sú rozhodcovia nezávislí a nemajú nikdy povahu zástupcu ktorejkoľvek strany.
 5. Rozhodca, ktorého si účastníci sporu vybrali alebo ho menoval predseda Rozhodcovského súdu, musí prijatie funkcie rozhodcu písomne potvrdiť. Osoba ustanovená za rozhodcu je povinná bez zbytočného odkladu informovať generálneho tajomníka o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohla byť z prejednávania a rozhodovania veci vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k veci alebo k zmluvným stranám možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti. Rovnakú povinnosť má rozhodca od jeho ustanovenia do tejto funkcie počas rozhodcovského konania okrem prípadu, ak generálneho tajomníka o takýchto skutočnostiach už skôr informoval.8
 6. Funkcia rozhodcu zaniká:
  1. vzdaním sa funkcie rozhodcu
  2. odvolaním z funkcie rozhodcu
  3. rozhodnutím Rozhodcovského súdu, alebo všeobecného súdu, ktorým sa vyhovelo námietke predpojatosti rozhodcu.
  4. pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony
  5. smrťou rozhodcu
 7. Kto prijal funkciu rozhodcu môže sa jej vzdať len so súhlasom účastníkov konania, bez ich súhlasu sa môže tejto funkcie vzdať len zo závažných dôvodov. Rozhodca je povinný vzdať sa svojej funkcie, ak osobitný zákon6 nepripúšťa, aby vykonával funkciu rozhodcu. Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, urobí všetky úkony ktoré nepripúšťajú odklad.
 8. Ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu okrem prípadu, keď funkcia rozhodcu zaniká podľa ods. 6 písm. d), alebo z iného dôvodu nekoná bez zbytočného odkladu a nevzdá sa funkcie rozhodcu podľa ods. 6 alebo sa zmluvné strany nedohodnú na jeho odvolaní, môže zmluvná strana požiadať súd, aby rozhodol o zániku jeho funkcie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.9
 9. Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skončení svojej funkcie rozhodcu, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom rozhodcovskej funkcie. Tejto povinnosti ich môže zbaviť len účastník konania, v ktorého záujme sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.10
 10. Spor rozhoduje rozhodcovský senát zložený z nepárneho počtu rozhodcov, alebo jediný rozhodca podľa dohody účastníkov konania v rozhodcovskej zmluve. Ak sa účastníci konania nedohodli, o ustanovení rozhodcu (rozhodcov) rozhodne Rozhodcovský súd.11.
 11. Ak zo zmyslu jednotlivých ustanovení tohto Štatútu nevyplýva niečo iné, platí všetko, čo je ustanovené o rozhodcoch a rozhodcovskom senáte, aj o jedinom rozhodcovi.

§ 6

 1. Rozhodcom Rozhodcovského súdu je osoba zapísaná v Zozname rozhodcov pôsobiacich na tomto súde. O zapísaní do Zoznamu rozhodcov a o vyčiarknutí zo Zoznamu rozhodcov rozhoduje zriaďovateľ Rozhodcovského súdu na návrh Predsedníctva. Do tohto Zoznamu rozhodcov môže nahliadnuť každý záujemca. Zoznam rozhodcov sa uverejňuje na webovom sídle zriaďovateľa.
 2. Účastníci konania si však po vzájomnej dohode môžu ako rozhodcu len pre tento prípad zvoliť aj osobu nezapísanú do Zoznamu rozhodcov, ak požiadajú Predsedníctvo Rozhodcovského súdu o zapísanie tejto osoby do Zoznamu rozhodcov ako rozhodcu ad hoc.
 3. Zoznam rozhodcov vedie generálny tajomník Rozhodcovského súdu.

§ 7
Generálny tajomník

Generálny tajomník Rozhodcovského súdu organizuje agendu spojenú s činnosťou Rozhodcovského súdu a vykonáva činnosti ustanovené týmto Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu. Stará sa najmä o riadny časový priebeh rozhodcovského konania, o riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí Rozhodcovského súdu, o úschovu všetkých jeho písomností, podpisuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí a so súhlasom Predsedníctva uverejňuje vhodným spôsobom rozhodnutia zásadnej dôležitosti. Môže sa zúčastňovať na všetkých ústnych pojednávaniach pred rozhodcami.

Tretia časť
Trovy rozhodcovského konania a odmeny rozhodcov

§ 8

 1. Trovy rozhodcovského konania12 tvoria poplatok za konanie pred rozhodcami, alebo jediným rozhodcom, správne náklady Rozhodcovského súdu, osobitné náklady vzniknuté Rozhodcovskému súdu, vlastné výdavky sporových strán, náklady spojené s preskúmaním rozhodcovského rozsudku a náhrada trov právneho zastúpenia.
 2. Spôsob výpočtu trov rozhodcovského konania je uvedený v Rokovacom poriadku Rozhodcovského súdu a jeho prílohe Sadzobníku trov rozhodcovského konania.
 3. Výšku odmien rozhodcov určuje zriaďovateľ Rozhodcovského súdu so zreteľom na hodnotu predmetu sporu a jeho právnu náročnosť.

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenie

Tento Štatút Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nadobúda platnosť schválením Predstavenstvom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dňa 01.02.2018 a účinnosť 01.03.2018.


 1. § 12 a nasl. zák. č. 244/2002/Z.z.
 2. § 585 Občianskeho zákonníka, zák.č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
 3. § 1 ods. 3 a 4 zák. č. 244/2002/Z.z.
 4. § 3 až 5 zák. č. 244/2002 Z.z.
 5. § 6 Štatútu
 6. napr. zák. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, zák.č. 160/2015 Z.z.
 7. § 6 ods. 1 a 3 zák. č. 244/2002 Z.z.
 8. § 9 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z.z.
 9. § 10 ods. 4 zák. č. 244/2002 Z.z.
 10. § 8 ods. 4 zák. č. 244/2002 Z.z.
 11. § 14 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z.z.
 12. § 29 zák. č. 244/2002 Z.z.