Podateľňa:

Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava, č.tel.: +421 2 54131168, email: rozsud@sopk.sk

pondelok – štvrtok: 08.30 hod. – 15.30 hod.
piatok: 08.30 hod. – 15.00 hod.

ODPORÚČANÉ ZNENIE ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY
ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

Štatút Rozhodcovského súdu

Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu

Zoznam rozhodcov Rozhodcovského Súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave na obdobie rokov 2022 – 2026 (s účinnosťou od 1.1.2022)

Sadzobník trov rozhodcovského konania