Závery z Valného zhromaždenia Prešovskej regionálnej komory SOPK 30.3.2022

Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení Prešovskej regionálnej komory SOPK dňa 30.3.2022 sa uskutočnili voľby do Predstavenstva Prešovskej regionálnej komory SOPK (ďalej PRK SOPK) pre siedme volebné obdobie SOPK.

Do 11- členného Predstavenstva PRK SOPK boli v súlade s Uznesením z Valného zhromaždenia PRK SOPK č 3/2022 zvolení:

Predseda Predstavenstva PRK SOPK SOPK:
OLEJÁR Ľubomír, Ing.                 konateľ, GOHR, s.r.o., Veľký Šariš

Podpredsedovia Predstavenstva PRK SOPK SOPK:
HROBÁK Jozef, JUDr.                 prokurista, SIGNUM, a.s., Poprad
JAŠ František, Ing., CSc.             riaditeľ, RENOJAVA s.r.o., Prešov

Ďalší členovia Predstavenstva PRK SOPK SOPK
HANIGOVSKÝ Štefan, Ing.,         konateľ, FECUPRAL, spol. s r.o., Veľký Šariš
HOLUB Ján, Mgr.,                        riaditeľ, Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
IHNÁT Jozef,Mgr.                         člen Dozornej rady, ZEOCEM, a.s., Bystré
IVANECKÝ Ján, Mgr.,                   generálny riaditeľ, TATRALIFT a.s., Kežmarok
MAKŠIN Maroš, Ing.,                    manažér marketingu, SPINEA, s.r.o., Haniska
MONKA Peter, prof. Ing. PhD.,     konateľ, Apeiron, s.r.o., Prešov
PLOSKOŇ Štefan, Ing.,                konateľ, PLOSKON AT, s.r.o., Prešov
TOMKO Daniel, Ing.,                     konateľ, TOMARK, s.r.o., Prešov

V zmysle Stanov SOPK (čl. 18, bod 4 je členkou predstavenstva aj riaditeľ):
VIRČÍKOVÁ Helena, Ing.              riaditeľka, Prešovská regionálna komora SOPK

Voľby boli vykonané v súlade so Stanovami SOPK a Volebným poriadkom PRK SOPK a zúčastnilo sa ich 56 členov, čo predstavuje 64 % z celkového počtu 87 oprávnených voličov.
Voľby do Predstavenstva PRK SOPK sa uskutočnili tajným hlasovaním. Voľby predsedu Predstavenstva PRK SOPK a dvoch podpredsedov Predstavenstva PRK SOPK sa uskutočnili verejným hlasovaním.

Valné zhromaždenie PRK SOPK vzalo na vedomie správu o činnosti PRK SOPK za rok 2021 (Uznesenie č 4/2022) a plnenie rozpočtu PRK SOPK za rok 2021 (Uznesenie č 5/2022) a tiež schválilo predložený plán činnosti Prešovskej RK SOPK (Uznesenie č 6/2022) a rozpočet na rok 2022 (Uznesenie č 7/2022).
Uznesením č 8/2022 z Valného zhromaždenia PRK SOPK  bola podporená kandidatúra Dr. h. c. Doc. Ing. Petra Mihóka, CSc. na post predsedu SOPK pre siedme volebné obdobie.
Uznesením č 9/2022 z Valného zhromaždenia PRK SOPK  bola podporená kandidatúra Ing. Miloslava Karaffu na post podpredsedu SOPK (za Prešovský a Košický kraj) pre siedme volebné obdobie.

V rámci Valného zhromaždenia vystúpil predseda SOPK Peter Mihók a predseda PRK SOPK Ľubomír Olejár. Po týchto vystúpeniach členovia SOPK diskutovali k aktuálnym témam, ktoré majú dopad na ich podnikanie, predovšetkým v kontexte vojny na Ukrajine.

Okrem toho boli zdôraznené témy ako „kvalitné školstvo a kvalitní pedagógovia“, „dôležitosť komunikácie, sieťovania a informovanosti“, „dôležitosť spätnej väzby od podnikateľov v rámci prieskumov SOPK“, „dôležitosť formulovať spoločné záujmy a presadzovať ich“, „spolupracovať a vyvíjať snahu, aby pridaná hodnota ostala v regióne“.