Vážení podnikatelia,

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF NSK Vás informuje o výzve, ktorú zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra –  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31).

Cieľ výzvy: prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na podporu realizácie investičných zámerov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci“).

Nenávratný finančný príspevok bude predstavovať pre podniky ďalší (doplnkový) zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktorý bude využívaný pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe a/alebo pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

Oprávnený žiadateľ:
fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka17, t. j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
▪ najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú prijímateľom investičnej pomoci podľa § 4 zákona o regionálnej investičnej pomoci – 57/2018 Z.z. – Zákon o regionálnej investičnej pom… – SLOV-LEX,
▪ najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
▪ najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy,
▪ sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,

Maximálna intenzita pomoci – západné Slovensko (Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj)

Mikro a malý podnik 45%
Stredný podnik 35%
Veľký podnik 25%

Maximálna a minimálna výška NFP príspevku na projekt:  50 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu uplatneniu maximálnej miery spolufinancovania projektu z NFP v rámci ŽoNFP z maximálnej výšky COV projektu v rámci ŽoNFP. Maximálna výška COV projektu v rámci ŽoNFP je 50 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2021
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  30. 06. 2021
Typ výzvy:           otvorená

Výzva a jej prílohy sú zverejnené na adrese: VÝZVA ZAMERANÁ NA SYNERGICKÚ PODPORU PROJEKTOV, KTORÝM SA POSKYTUJE REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC (KÓD OPII-MH/DP/2021/9.5-31) – Operačný program Výskum a Inovácie (opvai.sk) 


Ďalšie informácie:

Ing. Darina Voláková
Manažér pre informovanie a komunikáciu
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01  N i t r a
tel.: +421/37/6925938
e-mail: darina.volakova@unsk.sk
www.unsk.sk