Ministerstvo hospodárstva SR vydalo výzvu „Regionálna investičná pomoc“, ktorá  je štátna pomoc,  určená na podporu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory počiatočných investícií. Podľa nariadenia vlády SR č.195/2018 Z.z. sú stanovené podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe pre prioritné oblasti:

– výroba potravín, výroba chemikálií a chemických výrobkov, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba elektrických zariadení, výroba strojov a zariadení i. n., výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, výroba ostatných dopravných prostriedkov,

–  a ostatné oblasti:    20210101_4891361-2.pdf (slov-lex.sk) (Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.)  Žiadosť o investičnú pomoc.  Žiadosť sa podáva priebežne, nakoľko investičná pomoc nie je viazaná na výzvy. Žiadosť sa podáva na Ministerstvo hospodárstva SR.

Formuláre podávané žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci:

žiadosť o investičnú pomoc podľa § 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci,

https://www.mhsr.sk/uploads/files/GmI7XKQ8.docx

usmernenie k žiadosti.

https://www.mhsr.sk/uploads/files/luUfdwbF.pdf

V prípade ponuky na investičnú pomoc zo strany Ministerstva hospodárstva SR, žiadateľ môže túto akceptovať prostredníctvom akceptácie ponuky investičnej pomoci.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor investícií

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

T: 02/48541605

E: investicie@mhsr.sk

W: https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc