Priaznivý vývoj ekonomiky Slovenska, ako aj priestorové a infraštrukturálne možnosti Nitrianskeho regiónu boli impulzom pre budovanie a rozvoj priemyselných parkov, ktoré dnes existujú v rôznych častiach regiónu a úspešne v nich pôsobia mnohé zahraničné i medzinárodné spoločnosti. Významný prílev zahraničných investícií predstavujú investičné vstupy zahraničných firiem do existujúcich domácich podnikov a ich voľných výrobných a priestorových kapacít.

V Nitrianskom regióne pôsobia firmy z oblasti: automobilového priemyslu, dopravy, elektrotechnického priemyslu, chemického priemyslu (výroba plastov), obchodných služieb (dodávka a prevádzkovanie rádiových zariadení, reklamy, nehnuteľností, daňové poradenstvo, veľtrhy a výstavy), kovospracujúceho priemyslu (povrchová úprava kovov), obchodnej činnosti, ostatnej priemyselnej výroby, potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárskej činnosti, projektovej činnosti, cestovného ruchu, stavebnej výroby, strojárskeho priemyslu, ťažby a úpravy kameniva, výroby a spracovania skla, školstva, výskumu a vývoja.