Vážení podnikatelia,

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF NSK Vás informuje o výzve, ktorú zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, evidovanú pod číslom č. OPII-2021/7/15-DOP:

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Cieľom výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy a ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov. Touto výzvou môžu byť podporené rôzne typy projektov pre manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Podporované aktivity (uvedené v tab. nižšie) a podmienky, ktoré tieto aktivity musia spĺňať v rámci výzvy sú popísané v Prílohe č. 10 výzvy – Minimálne obsahové a formálne náležitosti projektového zámeru a prístupu k projektu. Jednotlivé aktivity pre manažment údajov sú prenesené do dokumentu „prístup k projektu“ a najmä kapitoly „Architektúra riešenia“.

Projekt pre manažment údajov môže obsahovať aktivity č. A1 – A7 (uvedené v tabuľke nižšie). Pre každý projekt je minimálnou obsahovou podmienkou realizácia minimálne jedna z aktivít A2 – A5.

Aktivity projektu:

A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

A2: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

A3: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“

A4: Sprístupnenie údajov na analytické účely

A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov

A6: Využitie získaných údajov v rámci integrácie na centrálnu platformu

A7: Dátová legislatíva

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu: – začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t. j. do 31.12.2023.

Maximálna a minimálna výška NFP:

minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 150 000 EUR.

maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 500 000 EUR.

Oprávnenosť žiadateľa:

–       organizácie štátnej správy

–       ostatné subjekty verejnej správy

  • záujmové združenia právnických osôb z verejnej správy,
  • verejné vysoké školy so sídlom na území SR a štátne vysoké školy so sídlom na území SR
  • Slovenská akadémia vied

–       obce mimo Bratislavského kraja

–       vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja

–       komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci

Spolufinancovanie žiadateľa:

–       ostatné subjekty verejnej správy: 4,429 %

–       obce a VÚC mimo Bratislavského kraja: 5,00%

–       komora, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci: 4,429 %

Viac informácií o výzve a riadiace dokumenty sú zverejnené na adrese:

Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Ďalšie informácie:

Ing. Darina Voláková
Manažér pre informovanie a komunikáciu
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01  N i t r a
tel.: +421/37/6925938
e-mail: darina.volakova@unsk.sk
www.unsk.sk