Vážení podnikatelia,

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF NSK Vás informuje o výzve (kód výzvy: BIN01), ktorú vyhlásila  Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

  • Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napríklad rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, ako sú systémy na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a podobne.
  • Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Cieľom otvorenej výzvy: podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb; v ekologizácii (ozeleňovaní) obchodných prevádzok a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Výška finančného príspevku na projekt: pohybuje sa v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur.

Oprávnený žiadateľ: malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Spolufinancovanie: Najmenej 10% pre verejný sektor, mimovládne organizácie, sociálnych parterov a iné právnické osoby. Najmenej 20% pre súkromný sektor.

Oprávnené aktivity:

  1. Aplikácia, vývoj a komercionalizácia zelených technológií, procesov a riešení v rámci podnikov,
  2. Ekologizácia (ozelenenie) obchodných prevádzok, 
  3. Aplikácia, vývoj a komercionalizácia pomoci starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní a verejnoprospešných technológií, procesov a riešení

Dátum uzatvorenia výzvy: 17. september 2021 23:59 SELČ.

Text výzvy: 972-vyzva-bin-01-redakcna-oprava-c-2 (vyskumnaagentura.sk)

Výzva a riadiace dokumenty sú zverejnené na adrese: Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (vyskumnaagentura.sk)

Ďalšie informácie:

Ing. Darina Voláková
Manažér pre informovanie a komunikáciu
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01  N i t r a
tel.: +421/37/6925938
e-mail: darina.volakova@unsk.sk
www.unsk.sk