Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK  SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Nový rámcový dokument: „Usmernenie k dosahom pandémie Covid-19 na transferové oceňovanie“, WEBINÁR

Na uvedenom webinári účastníkom predstavíme nový rámcový dokument OECD, ktorý bol v dôsledku pandémie
COVID-19 prijatý v oblasti transferového oceňovania
. Jednotlivé štáty pristupujú k tejto situácii individuálne, preto vznikajú rôzne osobitné pokyny alebo príručky zohľadňujúce lokálne podmienky. My si predstavíme postupy definované v tomto usmernení prispôsobené našim slovenským špecifikám. Vzhľadom na to, že aj slovenská finančná správa si uvedomuje potrebu zadefinovať rámcové pravidlá v tejto oblasti, čím by zaistila istú formu daňovej istoty pre daňové subjekty,
pripravuje v tejto oblasti vlastné usmernenie, ktorého obsah bude taktiež predmetom našej pozornosti. Danou problematikou vás bude sprevádzať Ing. Silvia Karelová, ktorá vám bližšie objasní, ako tieto nové usmernenia riešia problémy transferového oceňovania, kde sa prejavujú dosahy pandémie Covid-19 v najväčšej miere.

Miesto konania: Webinár, online
Dátum konania: 02. júl 2021, (piatok)
Lektor: Ing. Silvia Karelová

Princípy transferového oceňovania sú povinné v daňovej praxi uplatňovať nielen zahraničné závislé osoby,
ale od roku 2015 aj tuzemské závislé osoby. Aj keď táto povinnosť nie je pre daňové subjekty žiadna novinka,
doteraz sa považuje táto problematika za pomerne náročnú a nejednoznačnú. V spleti právnych predpisov si podnikateľské subjekty, ktoré sú závislými osobami, často neuvedomia, že okrem povinnosti viesť dokumentáciu k transferovému
oceňovaniu
majú aj povinnosť upraviť si základ dane podľa tzv. princípu nezávislého vzťahu.

Program:

• Nový rámcový dokument, ktorého pôsobnosť bude hlavnou témou uvedeného webinára, sa zameriava na to, akým spôsobom aplikovať existujúce pravidlá transferového oceňovania na problémy súvisiace s pandémiou a poskytuje všeobecný návod, ako riešiť štyri prioritné otázky: analýzu porovnateľnosti, alokáciu strát a nákladov súvisiacich s
dôsledkami pandémie Covid-19, posúdenie programov štátnej pomoci a postup pri vydávaní rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia.

  

Harmonogram:

08:30 – 09:00 pripojenie k webináru
09:00 – 11:00 prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor: Ing. Silvia Karelová pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku
2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje. Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám
nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

  bez DPH     20%  DPH         Celkom
Online webinár  50,00 €     10,00 € 60,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú
prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA
BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 020721.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Prihláška:

Go to Top