Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Správa registratúry v organizáciách a vo firmách v roku 2022 – elektronická / neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov, webinár“.

Naučte sa efektívne pracovať so správou registratúry. Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou, PhD. si z praktickej stránky prejdete všetky činnosti spojené so správou registratúry a archívom organizácie. Zoznámite sa s aktuálnymi legislatívnymi pravidlami a trendmi, získate podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú alebo dokedy tam budú a tiež to, ako s nimi manipulovať. Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických / elektronických záznamov aj kombinovaného spisu, ďalej pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Na tomto webinári sa navyše oboznámite so zásadami a možnosťami e-Governmentu, taktiež s najčastejšími chybami správcov registratúry aj preberacím konaním cez elektronický archív  MV SR.

Dátum a miesto konania:  17. marec 2022, (štvrtok), webinár
Lektor:  PhDr. Veronika Nováková, PhD.

 Program:

Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie – zákon č. 364/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021)

Vyhláška č. 49/2019 Z. z. (novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy), zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi

  • evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky)
  • e-Government a správa záznamov
  • zásady, možnosti, prax
  • agendové systémy, základné pravidlá a možnosti tvorby
  • tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
  • zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán – najčastejšie chyby
  • ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre
  • vyraďovanie záznamov – elektronické vyraďovacie konanie – povinnosti verejnej správy
  • odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov, preberacie konanie cez elektronický archív MV SR

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 obedňajšia prestávka
11:30 – 13:30 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:   PhDr. Veronika Nováková, PhD.  špecialista na problematiku registratúry a archívnictva, čestná predsedníčka Spoločnosti slovenských archivárov, MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa, skúsená archivárka, odborníčka na správu dokumentov.

 

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 170322.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top