Nahrávam Udalosti

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár s PhDr. Veronikou Novákovou, PhD – špecialistkou na problematiku registratúry a archívnictva. Naučte sa efektívne pracovať so správou registratúry. Na webinári si z praktickej stránky prejdete všetky činnosti spojené so správou registratúry a archívom organizácie. Zoznámite sa s aktuálnymi legislatívnymi pravidlami a trendmi, získate podrobný prehľad o tom, aké dokumenty máte, kde sú alebo dokedy tam budú a tiež to, ako s nimi manipulovať. Vďaka nadobudnutým schopnostiam budete vedieť plynulo plniť všetky povinnosti pôvodcov registratúry, postupovať pri odbornej správe neelektronických/elektronických záznamov aj kombinovaného spisu, ďalej pri tvorbe, ukladaní, hodnotení a vyraďovaní záznamov, ako aj pri tvorbe registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Na tomto webinári sa navyše oboznámite so zásadami a možnosťami e-Governmentu, taktiež s najčastejšími chybami správcov registratúry aj preberacím konaním cez elektronický archív  MV SR.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 8. november 2021, (pondelok)

Lektor: PhDr. Veronika Nováková, PhD.

Program:

 • Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie – zákon č. 364/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021)
 • Vyhláška č. 49/2019 Z. z. (novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy), zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi 
 • evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky) e-Government a správa záznamov
 • zásady, možnosti, prax
 • agendové systémy, základné pravidlá a možnosti tvorby
 • tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 • zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán – najčastejšie chyby
 • ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre
 • vyraďovanie záznamov – elektronické vyraďovacie konanie – povinnosti verejnej správy
 • odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov, preberacie konanie cez elektronický archív MV SR
 • diskusia

Harmonogram:

 • 08:30 – 09:00: pripojenie k webináru
 • 09:00 – 11:00: prednáška spojená s diskusiou
 • 11:00 – 11:30: obedňajšia prestávka
 • 11:30 – 13:30: prednáška spojená s diskusiou 

Lektor: PhDr. Veronika Nováková, PhD. –  špecialista na problematiku registratúry a archívnictva

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu: 70,00 €  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 081121.  

Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu. Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

Go to Top