Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Ako čo najefektívnejšie v roku 2021 znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika… Práve tejto téme sa v praktických príkladoch bude venovať Ing. Vladimír Ozimý na uvedenom školení. V rámci obsahu si vypočujete nespočetné množstvo overených vďaka ktorým poznáte, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.

Program:

Pohľadávky a záväzky v roku 2021:

 • opravné položky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis záväzkov v účtovnej jednotke a vplyv na základ dane
 • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov do kapitálových fondov spoločnosti (účtovno-daňový aspekt)
 • vrátenie dane z pridanej hodnoty z nevymožiteľnej pohľadávky 
 • záväzky daňovo uznané po zaplatení

Poskytovanie úverov a pôžičiek:

 • účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
 • úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu

Predaj tovaru v režime predaja na diaľku  v EÚ od 1.7. 2021 a uvádzanie vo výkazoch:

 • predaj tovaru cez e-shop na území SR a povinnosti zdanenia
 • fakturácia a uplatňovanie sadzieb DPH
 • uplatnenie osobitného režimu zdanenia alebo registrácia v zahraničí v inom členskom štáte EÚ

Dotácie z účtovno-daňového hľadiska v roku 2021:

 • dotácie v pandémii
 • bežné dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

Nájomné vzťahy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu:

 • testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
 • prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dosah u nájomcu
 • technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • výpožička a daňový dosah
 • skončenie nájmu a posúdenie z pohľadu dane z príjmov a DPH

Stravovanie zamestnancov z pohľadu účtovníctva, daní a DPH:

 • vlastné stravovacie zariadenie
 • stravovanie pri treťom subjekte
 • stravovacie poukážky
 • finančný príspevok
 • navrhované zmeny v ZP a vplyv na daňový aspekt finančného príspevku a stravovacích poukážok

Princípy daňového výdavku a ustátie dôkazného bremena voči správcovi dane 

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý –  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  70,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 220921.

 Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom. Videozáznam z webinára.

 

Go to Top