Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2021 a 2022“. Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov účinnú k 1. 1. 2022 si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole. V súvislosti s výdavkami nadviažeme aj na nájomné vzťahy, vyradenie obchodného majetku, reklamné výdavky či zásoby.

Dátum a miesto konania:  10. február 2022, (štvrtok), webinár
Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý

 Program:

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku)

 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
 • Poskytnutie automobilu na súkromné účely (pohľad dane z príjmov aj DPH)
 • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné) – pohľadu na daň z príjmov a dane z pridanej hodnoty
 • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
 • Výhry pre zamestnancov
 • Benefity zamestnancov a vplyv na daňový výdavok u zamestnávateľa (oslobodené verzus zdaňované)
 • Ustátie dôkazného bremena pri daňovom výdavku, preverovanie obchodných partnerov

Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov

 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička z pohľadu dane z príjmov
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká, postúpenie na nového nájomcu a daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných motorových vozidiel)

Bezplatné dodanie majetku

 • Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov a DPH)
 • Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov a DPH)
 • Prevod odpísaného majetku na spoločníka a daňové riziká

Vyradenie obchodného majetku a daňový výdavok (resp. nedaňový výdavok)

 • Predaj majetku vrátane postúpenia predmetu lízingu
 • Likvidácia majetku
 • Škoda na majetku
 • Zmarená investícia

Reklamné výdavky ako daňový, resp. nedaňový výdavok

 • Obchodná vzorka
 • Reklamný predmet
 • Podpora predaja

Zásoby z daňového hľadiska (daňový verzus nedaňový výdavok)

 • Manká a škody na zásobách
 • Likvidácia zásob
 • Predaj zásob pod cenu
 • Predaj stavby a pozemku ako zásoby a daňové dosahy

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 12:00 prestávka
12:00 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:   Ing. Vladimír Ozimý člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 100222.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top