Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorý zavádza od marca  2022 viacero zásadných noviniek. Na tomto webinári vám lektor JUDr. Juraj Tkáč PhD. predstaví novú právnu úpravu, ktorá obmedzuje účasť hospodárskych subjektov (uchádzačov, subdodávateľov, ale aj tretích osôb) z tzv. tretích krajín. Na to, či Veľká Británia po Brexite patrí medzi tretie krajiny, či môže verejný obstarávateľ určiť konkrétnu krajinu, z ktorej nechce dostávať ponuky alebo musí vybrať celú kategóriu tretích krajín, prípadne či je možné obmedziť aj dodanie napr. čínskeho tovaru, vám dá odpoveď prvý zo série webinárov, ktoré vám počas najbližších mesiacov budú postupne prinášať informácie k novele zákona, jej účinnosti i aktuálnemu dianiu vo verejnom obstarávaní.

Dátum a miesto konania: 3. november 2021, (streda), online, webinár
Lektor: JUDr. Juraj Tkáč, PhD

 Program:

  • Nová právna úprava obmedzenia účasti hospodárskych subjektov z tzv. tretích krajín – pre aké súťaže je uvedené možné použiť, ide o obmedzenie alebo zákaz účasti takýchto subjektov? Čo keď sa takýto subjekt prihlási aj tak do súťaže, vylučuje sa takáto ponuka alebo sa na ňu neprihliada? Dáva sa takéto obmedzenie do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo do súťažných podkladov?
  • Ako zistím, ktoré sú tzv. tretie krajiny? Môže verejný obstarávateľ obmedziť len niektoré krajiny? Exotické referencie a obmedzenie predkladania referencií z tretích krajín.
  • Model, kedy verejný obstarávateľ neobmedzí účasť uchádzača z tretích krajín, ale skúma len ich ponuku – ako to prebieha? Ako a čo dať do súťaže v prípade tohto modelu?
  • Praktické prípady zo Slovenska a z ČR ohľadom uplatnenia inštitútu obmedzenia účasti hospodárskych subjektov z  tretích krajín.

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor: JUDr. Juraj Tkáč, PhD.  – je Predsedom Únie profesionálov verejného obstarávania. Je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu za webinár, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto bez DPH     20% DPH         Celkom
Online, webinár  50,00 €   10,00 € 60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 031121.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top