Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár Novinky v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022″. Webinár s Monikou Šašalovou vás informuje o novinkách v INTRASTAT-SK a poradí vám, ako po novom zjednodušene vykazovať dovoz a vývoz v štatistických zisťovaniach v rámci EÚ. Dozviete sa, ako sa zmenila definícia spravodajskej jednotky, tiež štatistické prahy pre vykazovanie hlásení a ako si určiť spravodajskú povinnosť. Webinár vám zároveň napomôže pochopiť, podľa akých pravidiel sa určuje IČ DPH partnera a pôvod tovaru v štatistických hláseniach INTRASTAT. Na príkladoch si vysvetlíme, ktoré obchodné operácie prináležia jednotlivým kódom druhu obchodu v štatistických hláseniach a ako ich správne aplikovať.

Dátum a miesto konania:  28. apríl 2022, (štvrtok), webinár
Lektor:  Monika Šašalová

Webinár je určený pre zamestnancov spoločností, ktoré majú povinnosť vykazovať štatistické zisťovania INTRASTAT, ich zástupcov v štatistickom zisťovaní, zamestnancov účtovných firiem, dovozcov z  tretích krajín, ktorí preclievajú svoj tovar na vstupe do EÚ (tzv. fiškálne preclenie), alebo vývozcov tovaru, ktorí vybavujú colné formality na výstupe z EÚ a ktorým by týmto krokom  mohla vzniknúť spravodajská povinnosť, ako aj pre daňových zástupcov zahraničných osôb a samozrejme pre všetkých dovozcov a vývozcov tovaru v rámci EÚ.

 

Program:

Úvod

  • Účel štatistiky
  • Základné pojmy a právna legislatíva

 Zmeny v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022

  • Zmena terminológie
  • Zmena definície spravodajskej jednotky
  • Zmena štatistických prahov
  • Zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v štatistických zisťovaniach INTRASTAT

Zmeny v štatistických hláseniach o vývoze tovaru v rámci EÚ v roku 2022

  • Pôvod tovaru v hláseniach o vývoze, aké pravidlá použiť a ako ho správne určiť
  • IČ DPH partnera v hláseniach o vývoze, ako ho správne určiť v praktických príkladoch

Zmeny v štatistických hláseniach o dovoze a  vývoze tovaru v rámci EÚ v roku 2022

  • Zmeny kódovania druh obchodu v štatistických hláseniach v praktických príkladoch na jednotlivých obchodných operáciách
  • Zmeny pri posudzovaní hodnoty vstupného materiálu pri spracovateľských operáciách

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 obedňajšia prestávka
11:30 – 13:30 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:   Monika Šašalová  v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie – odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 28422.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top