Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave od 1.1.2022“. Webinár s PhDr. Marekom Havrilom, PhD. vám poskytne pohľad do aplikačnej praxe duálneho vzdelávania od roku 2022. S ohľadom na Zákon č. 413/2021 Z. z., ktorým sa od 1. 1. 2022 mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, vás oboznámime jednak s novinkami v systéme duálneho vzdelávania, ako aj so zavedením nového inštitútu (nadpodnikové vzdelávacie centrum), modifikáciou určovania plánov výkonov a rozšírením kompetencií Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. Napr. sa dozviete, k akým spôsobom sa v praxi znižuje administratívna záťaž, ako sa rozširujú možnosti poskytovateľov praktického vyučovania, akú podporu vstupu môžu využívať SZČO či malé a stredné podniky, aj to, k akým úpravám dochádza v ukončovaní zmlúv o duálnom vzdelávaní a učebných zmluvách.

Dátum a miesto konania:  15. február 2022, (utorok), webinár
Lektor:  PhDr. Marek Havrila, PhD.

 Program:

Prezentácia zmien v zavedenom systéme duálneho vzdelávania, ktoré sa týkajú najmä:

  • znižovania administratívnej záťaže
  • rozšírenia možnosti poskytovateľov praktického vyučovania
  • podpory vstupu malých a stredných podnikov a SZČO
  • poskytovania odborného vzdelávania a prípravy
  • úprav v ukončovaní zmlúv o duálnom vzdelávaní a učebných zmlúv
  • ďalších optimalizačných zmien v aplikačnej praxi a zmluvných vzťahoch jednotlivých aktérov duálneho vzdelávania

Zavedenie  nového inštitútu – nadpodnikové vzdelávacie centrum

Zavedenie nového systému experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách

Modifikácia určovania plánov výkonov a rozšírenie kompetencií Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor:   PhDr. Marek Havrila, PhD.  – ako odborný radca na oddelení odborných a metodických činností odboru školstva Okresného úradu  Prešov koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje lektorsky i publikačne. Je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 150222.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top