Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Organizátor národného stánku Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‚Podpora internacionalizácie MSP‘, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Dátum: 07. – 10. september 2021 (utorok – piatok)

Miesto: EUREXPO LYON, Francúzsko

Organizátor: SARIO Národnýá projekt, Igor Uhlík, E:  igor.uhlik@sario.sk 

 

Cieľová skupina:  Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavskéh kraja.Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom priemyselnom subkontraktačnom veľtrhu MIDEST 2021, ktorý sa uskutoční v novom termíne 07. – 10. september 2021.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

MIDEST (www.midest.com/en) je jedinou medzinárodnou výstavou, ktorá sa špecializuje na priemyselné subdodávky. V rámci najbližšieho ročníka bude veľtrh MIDEST  zároveň sprevádzaný troma doplnkovými výstavami:

• INDUSTRIE Paris (výstava pre výrobné technológie a zariadenia),

• Smart Industries (výstava venovaná priemyslu budúcnosti), 

• Tolexpo (výstava pre zariadenia a riešenia na spracovanie plechov), ktoré doplnili priemyselný hodnotový reťazec a ekosystém a vytvorili tak najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MIDEST 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. 

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (80m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej  expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MIDEST 2021, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

  

Go to Top